Monday, September 19, 2016

PELUPUSAN HARTA DARI SUMBER HARAM


Urus niaga yang bercanggah dengan Shariah, hukumnya samada fasid atau batal. Persoalan yang timbul adalah, bagaimana dengan manfaat atau keuntungan yang diperolehi oleh pelanggan dan apakah cara melupuskannya?

Haram Dimanfaatkan
Harta yang diperolehi dari sumber yang haram atau tidak sah mengikut syarak adalah haram digunakan untuk manfaat pemiliknya kerana harta itu tidak dimilikinya. Ia termasuklah manfaat atau keuntungan yang diperolehi dari hasil pinjaman dengan transaksi riba, harta curi, tipu, judi, pecah amanah, rasuah, hasil perniagaan haram, hasil jualan barang curi, dan hasil keuntungan pelaburan haram.
Nabi S.A.W. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.” (Hadith Riwayat Muslim)

Cara Pelupusan
Syeikh ‘Atiyyah saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berpendapat bahawa: “Wajib melupuskan harta yang haram ketika bertaubat, ia boleh dilakukan dengan memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tidak mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir miskin bagi memisahkan diri darinya dan bukannya bagi meraih pahala (dari serahan itu).” (Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam)

Oleh itu, jika sesuatu harta yang didapati dari sumber haram itu diketahui pemiliknya, maka hendaklah dilupuskan dengan memulangkan kembali harta yang tidak sah itu kepada tuannya serta meminta maaf dan kemudian bertaubat. Sekiranya gagal dipulangkan kepada pemiliknya, maka hendaklah ia dipulangkan kepada warisnya, jika gagal juga, maka harta itu haruslah disalurkan kepada faqir miskin (sedeqah).

Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahawa “Kita tidak bersedekah dengan harta melainkan dari harta yang baik [halal] adalah apabila kita mengharapkan pahala dari pemberian sedekah tersebut untuk diri kita. Perbincangan kita sekarang adalah pelupusan harta yang haram dari sisi kita bukan untuk kita mendapatkan pahala buat diri kita. Di antara melupuskan harta tersebut dengan dimusnahkan dan diinfaqkan maka kami cenderung pada pandangan untuk harta tersebut diinfaqkan”. (Ihya’ Ulum al-Din)

Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa “Jika sesuatu harta yang didapati dari sumber haram itu diketahui pemiliknya (seperti harta haram hasil curi dan diketahui pemiliknya), cara melupuskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta meminta maaf dan kemudian melakukan taubat kepada Allah swt. Sekiranya dia gagal memulangkan kepada tuannya maka hendaklah dia memulangkan kepada warisnya. Sekiranya dia gagal juga, barulah harta itu disalurkan kepada sedeqah”. (Zad al-Ma’ad)

Sheikh Dr Yusof al-Qardhawi di websitenya di dalam Fatawa wa Ahkam, Infaq al-mal al-muktasab min haram, mengatakan bahawa kebenarannya adalah bahawa harta tersebut adalah kotor (haram) dengan dinisbahkan kepada orang yang memperolehinya dengan cara yang tidak halal akan tetapi ianya baik (halal) dengan dinisbahkan kepada faqir miskin untuk tujuan kebaikan. Ianya haram ke atas orang yang memperolehinya dengan cara yang tidak halal tetapi dibolehkan kerana tujuan kebaikan tadi seperti menyedekahkannya. Ini kerana, harta tersebut tidak haram bagi zatnya akan tetapi ianya haram hanya kerana individu tertentu kerana sebab yang tertentu.


Secara kesimpulannya, menginfakkan harta dari sumber yang haram merupakan kewajipan untuk memisahkan diri pemilik dari harta yang haram. Ini kerana harta itu tidak dimiliki secara syarak dan tidak melayakkan seseorang yang mengambilnya sebagai harta secara milkiyyah. 

Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

No comments: