Thursday, September 29, 2016

HUKUM SOLAT DI KAWASAN PERKUBURANMakruh Memijak Atau Berjalan Di Atas Kubur
Kubur dihormati dari segi syara’ demi memuliakan si mati. Lantaran itu para fuqaha’ (ahli fiqah) sepakat menghukumkan makruh memijak atau berjalan di atas kubur si mati. Ini disebabkan Nabi SAW melarang memijak kubur.

Mazhab Maliki mengatakan hukumnya makruh jika kubur itu telah didirikan bangunan di atasnya. Mazhab Syafi’e dan Hambali pula mengecualikan memijak kubur jika kerana hajat seperti tidak boleh sampai ke kubur si mati kecuali dengan memijak kubur yang lain.

Makruh Solat kerana Dibimbangi Ada Najis
Mazhab Hanafi menghukumnya sebagai makruh, ini dijelaskan, kerana tempat ini dibimbangi terdapat najis dan ianya juga menyerupai dengan perbuatan orang Yahudi. Kecuali jika sekiranya di perkuburan itu disediakan tempat untuk bersolat, tiada kubur di situ dan tiada najis, maka tidak mengapa solat di situ.

Harus Solat Di Kawasan Perkuburan
Mazhab Maliki pula menghukumkan harus solat di atas kubur sama ada didirikan bangunan di atasnya atau telah lama ditinggalkan atau telah digali semula dan dipindahkan atau tidak, sama ada kubur orang Islam atau orang kafir.

Tidak Sah Solat Jika Tiada Hamparan
Mazhab Syafi’e mengatakan tidak sah solat di atas kubur yang dapat dipastikan telah digali atau dipindahkan tanpa ada hilaf ulama, kerana tanahnya telah bercampur dengan darah dan lendir si mati. Jika tidak dihamparkan sesuatu di bawahnya, tetapi jika di hamparkan sesuatu di bawahnya, maka makruh hukumnya.

Sah Solat Tetapi Makruh
Adapun jika pasti kubur itu tidak digali atau dipindahkan, maka sah solatnya tanpa ada khilaf ulama, kerana bahagian yang digunakan untuk bersolat itu suci, tetapi hukumnya adalah makruh tanzih yang perlu dielakkan, kerana ia tempat menyimpan najis.

Pendapat Paling Asoh
Adapun jika sekiranya diragui kubur itu tidak digali semula atau dipindahkan, maka terdapat dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahawa sah solatnya tetapi makruh, kerana pada asalnya bumi itu suci, maka tidak boleh dihukumkan najis tanah itu dengan kerana kita syak atau tidak yakin dan inilah pendapat paling asoh.

Pendapat kedua pula menyatakan bahawa tidak sah solatnya, kerana pada asalnya kekal hukum haram itu pada tempatnya (kerana tidak sah solat di perkuburan yang telah digali semula), walhal dalam situasi ini dia hanya syak bahawa kubur itu tidak digali semula. dan hukum ini tidak boleh digugurkan dengan syak.

Tidak Sah Solat Di Kawasan Yang Mempunyai Lebih Dari 3 Kubur
Mengikut mazhab Hambali pula menyatakan tidak sah solat di atas kubur sama ada kubur lama atau baru, berulang kali digali semula atau pun tidak. Tidak mengapa solat jika hanya terdapat satu atau dua kubur sahaja kerana ia bukan diistilahkan sebagai kawasan perkuburan, kerana perkuburan itu mempunyai tiga kubur dan lebih daripada itu.

Kubur Di Rumah Adalah Bukan Kawasan Perkuburan
Diriwayatkan daripada ulama mazhab Hambali bahawa kawasan perkuburan itu termasuk kawasan sekitarnya dan tidak boleh dijadikan tempat untuk solat. Mereka mengatakan lagi, tidak mengapa solat di atas tempat yang mayat tersebut disemadikan di dalam rumah sekalipun melebihi tiga mayat, kerana ia bukan dinamakan kawasan perkuburan.

Inilah pendapat ahli fiqah mengenai solat di atas kubur tanpa mengaitkan masalah solat di masjid yang bersebelahan dengan makam.

Sumber: Al-Bayan Lima Yasyghulul Adzhan, Fadhilah Dr. Ali Jum’ah Mufti Besar Mesir, diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-Isu Akidah dan Syariah, Majlis Agama Islam Negeri Johor

Tuesday, September 20, 2016

HUKUM DAN CIRI-CIRI SKIM CEPAT KAYA


Skim cepat kaya ialah satu skim yang menjanjikan pulangan yang berganda daripada apa yang dilaburkan dan juga pembelian barang yang jauh lebih murah daripada harga pasaran.

Hukum: Haram
Hukum terhadap Skim Cepat Kaya adalah haram kerana ia mengandungi unsur-unsur judi, riba, gharar dan tadlis dan umat Islam dilarang daripada terlibat dengan skim ini.

Perlu Patuh Sharak
Perniagaan atau pelaburan dalam Islam mestilah bersih daripada unsur-unsur kezaliman, penipuan, penindasan dan menjurus kepada sesuatu perkara yang dilarang oleh Islam.
Sabda Nabi SAW : “Penipu akan dimasukkan ke dalam neraka, dan sesiapa yang mengamalkan perkara yang bukan daripada amalan kami maka ia ditolak”. (Hadith Riwayat Muslim)

Keuntungan Bukan Dari Pelaburan
Menerusi skim cepat kaya ini, para pelabur dijanjikan keuntungan yang menarik dengan hanya bermodalkan wang atau caruman yang sedikit. Laporan yang diterima menunjukkan keuntungan tersebut bukan diperoleh dari hasil pelaburan atau perniagaan tetapi ia dibayar daripada wang pelabur yang baru.

Pelaburan Yang Batil
Ini bermakna skim ini akan terus beroperasi sekiranya ada pelabur baru dan ia mestilah berterusan selamanya. Perkara ini adalah mustahil dan sudah semestinya ia memudaratkan pelabur-pelabur baru yang wang mereka akan hangus begitu sahaja. Hal ini termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara batil yang tidak dibenarkan oleh Islam.

Allah SWT berfirman: “Wahai orang beriman janganlah kamu memakan (gunakan) harta kamu di antara kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya)”. (Surah al-Nisa’:29)

Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh memudaratkan dan mendatangkan mudarat kepada orang lain”. (Riwayat Imam Malik)

Menjejaskan Ekonomi
Selain itu, skim ini jika dibiarkan berterusan boleh memudaratkan ekonomi negara. Bayangkanlah, dengan hanya menyimpan sejumlah wang yang sedikit menghasilkan keuntungan yang berganda. Ini akan menyebabkan orang ramai merasa tidak lagi perlu bekerja kerana wang boleh diperoleh dengan mudah tanpa sebarang usaha yang kuat.

Panduan Dari Kaedah Fiqh
Kaedah fiqh menyatakan: “sekiranya sesuatu kemaslahatan dan kemudaratan bertembung maka menolak kemudaratan hendaklah diutamakan”.

“Sekiranya bertembung, antara kemaslahatan individu dan masyarakat maka di utamakan kemaslahatan masyarakat”.

“Menolak kerosakan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan”.

“Hendaklah mengutamakan maslahat umum daripada maslahat khusus (individu) ketika bertentangan”.

Pengharamannya Adalah Jelas
Justeru, jelaslah bahawa skim cepat kaya mengandungi unsur gharar, penipuan, riba, memanipulasi ketamakan manusia kepada harta benda dengan cara yang tidak diizinkan, mendapat keuntungan atas angin, dan mendapat keuntungan daripada hasil usaha orang lain dengan cara yang tidak sepatutnya adalah jelas bertentangan dengan hukum syarak.

Ciri-ciri Skim Cepat Kaya
Seseorang pelabur boleh melabur seberapa banyak wang yang dikehendaki dalam bentuk tunai dan akan dibayar balik keuntungan mengikut peratus yang ditetapkan daripada jumlah pelaburan. Bayaran keuntungan pelaburan ini dibayar dalam bentuk wang tunai atau dimasukkan ke dalam akaun simpanan pelabur berkenaan.

Semua pelaburan yang dibuat selalunya dicatatkan dalam buku senarai pelabur dan resit akuan terima wang juga tidak dikeluarkan. Urus niaga skim ini berdasarkan prinsip percaya mempercayai dan tiada surat perjanjian khusus tentangnya.

Pihak pengurus skim juga melantik wakil-wakil dan ajen-ajen di beberapa tempat bagi mendapatkan pelabur-pelabur baru. Setiap wakil atau ajen mendapat bayaran sagu hati mengikut kadar yang dipersetujui berasaskan jumlah pelaburan yang dipungut.

Pihak pengurus skim tidak terikat untuk membayar balik wang pelabur sekiranya pelaburan berkenaan mengalami kerugian.

Apabila tiada lagi pelabur baru, maka pelabur yang sedia ada yang baru menyertai skim ini tidak akan mendapat pulangan dan akan kehilangan wang yang telah dilaburkan.

Tiada bukti menunjukkan pihak pengurus skim ini melaburkan wang yang terkumpul ke dalam mana-mana institusi kewangan atau pelaburan saham dalam atau di luar negara.

Pengusaha skim tiada lesen yang sah berdasarkan Akta Bank dan Institusi Kewangan 1989.


Sumber: Himpunan Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Berhubung Dengan Isu-isu Muamalat, JAKIM

KEDUDUKAN AKHLAK DALAM ISLAM


Ketinggian Akhlak
Akhlak mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dalam Islam, Nabi SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya aku diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”  (Hadith Riwayat Ahmad)

Orang Yang Paling DIkasihi Nabi Muhammad SAW
Nabi SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya orang yang paling aku kasihi dan orang yang paling rapat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak ialah orang yang akhlaknya paling baik dari kalangan kamu. Sebaliknya orang yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya denganku di hari kiamat kelak ialah orang yang bercakap bohong, orang yang tidak berhati-hati dan tidak memelihara percakapannya, orang yang banyak bercakap sehingga menyimpang dari kebenaran (orang yang bercakap dengan sombong dan membesarkan diri)”. (Hadith Riwayat Ahmad)

Nabi SAW dalam sabdanya: “Sesungguhnya Allah SWT Maha Mulia dan sukakan kepada kemuliaan dan sukakan akhlak yang tinggi dan bencikan akhlak yang keji.” (Hadith Riwayat al-Baihaqi)

Hadis-hadis di atas menunjukkan begitu tingginya kedudukan akhlak. Hadis pertama memberitahu kita bahawa risalah Nabi SAW tertumpu kepada ‘akhlak yang mulia’. Perkataan di dalam hadis di atas membawa maksud mencakupi dan merangkumi. Gaya bahasa yang begitu jitu dan mapan itu adalah untuk mengingatkan setiap muslim betapa tingginya kedudukan akhlak disisi Allah SWT. Malahan akhlak yang mulia itu merupakan tuntutan naluri semula jadi yang sempurna.

Para ulama dan ahli pemikir cerdik pandai telah sepakat bahawa bersifat benar, menunaikan amanah, pemurah, sabar, berani dan menegakkan perkara kebaikan itu merupakan akhlak yang mulia, di mana pelakunya berhak mendapat pujian dan sanjungan, sedangkan bersifat bohong, penipu, pengecut, bakhil merupakan akhlak yang keji dan dihina pelakunya.

Akhlak Yang Paling Mulia
Seorang Islam yang berakhlak ialah yang terhimpun padanya akhlak yang mulia, dan menjauhi daripada akhlak yang buruk. Rasulullah SAW telah memberikan panduan kepada kita tentang akhlak yang terbaik dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh salah seorang sahabatnya iaitu Uqbah ibn ‘Amir di mana baginda bersabda: “Wahai Uqbah, mahukah aku beritahu kamu mengenai akhlak yang paling mulia untuk penduduk dunia dan akhirat? Iaitu engkau hubungkan silaturrahim yang telah terputus, engkau maafkan orang yang membuat aniaya, dan engkau berikan sesuatu kepada orang yang tidak mahu memberi.” (Hadith Riwayat Ahmad)

Tanda-Tanda Orang Yang Berakhlak
Tanda-tanda orang yang berakhlak itu terhimpun dalam beberapa ciri, iaitu malu kerana Allah, suka membuat kebaikan, bercakap benar, kurang bercakap, banyak beramal, meninggalkan perkara yang tidak ada kaitan dengannya, berbakti kepada kedua ibu bapa, merapatkan silaturrahim, penyabar, banyak bersyukur, berlemah lembut, dan menahan diri dari melakukan maksiat.

Akhlak yang mulia itu asasnya ialah tunduk patuh kepada Allah dan bercita-cita tinggi. Berakhlak mulia memberikan kesan yang besar kepada sesebuah masyarakat yang inginkan kemajuan dan pencapaian yang tinggi, apabila akhlak yang mulia dihayati dalam sesebuah masyarakat ia akan membawa kemajuan dan kejayaan, malahan asas sesuatu tamadun yang hakiki ialah ketamadunan manusia dan ketinggian akhlaknya.

Ahmad Syauqi mengungkapkan dalam syairnya: “Sesungguhnya sesuatu umat itu bergantung kepada akhlak mereka, apabila hilang akhlaknya maka akan lenyaplah umat tersebut.”

Justeru akhlak yang mulia merupakan cetusan hati yang suci, jiwa yang hening, akidah yang murni, pemikiran yang rasional, jiwa dan iman yang mantap. Ciri-ciri tersebut akan mencetuskan satu akhlak yang mulia. Manakala akhlak yang rosak terjadi apabila berlaku kecacatan pada sebahagian atau keseluruhan daripada ciri-ciri tersebut. Semoga Allah menyelamatkan kita dan umat Islam seluruhnya daripada kerosakan akhlak.


Sumber: Al-Bayan Lima Yasyghulul Adzhan, Fadhilah Dr. Ali Jum’ah Mufti Besar Mesir, diterbitkan oleh Sekretariat Menangani Isu-Isu Akidah dan Syariah, Majlis Agama Islam Negeri Johor

Monday, September 19, 2016

PELABURAN EMAS: SUATU PENGENALAN


Emas Pengganti Wang Kertas
Dahulunya para pelabur melihat matawang sebagai tempat selamat untuk kegiatan pelaburan, namun disebabkan kekuatan dan kekukuhan matawang adalah tertakluk kepada situasi ekonomi dan politik sesebuah kerajaan, para pelabur mula menyedari risiko yang ada dalam pelaburan matawang, dan mencari beberapa alternatif lain yang lebih menjamin perlindungan, antaranya ialah beralih kepada pelaburan emas.

Perlu Patuh Syarak
Produk-produk dan teknik-teknik pelaburan emas hendaklah dipastikan ia menepati prinsip dan hukum Islam, supaya aktiviti kewangan masyarakat Islam tidak terkeluar dari landasan syarak. Tinjauan terhadap produk pelaburan emas mendapati sebahagiannya tidak menepati prinsip dan hukum asasi jual beli emas walau ada sebahagian syarikat perniagaan dan pelaburan emas mengisytiharkan bentuk pelaburan ‘Islamik’.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah memperakukan ‘Parameter Pelaburan Emas’ yang mengandungi sejumlah garis panduan untuk dipatuhi oleh pelabur Muslim dalam aktiviti pelaburan emas.

Pelaburan Emas Dari Sudut Maqasid (matlamat) Syarak
Emas dan perak pada asasnya merupakan dua logam yang diiktiraf oleh syarak sebagai ‘thaman’ (Matawang). Al-Sarakhsi menegaskan:
“Kerana nilai al-thamaniyyah maka emas dan perak diciptakan, dan dengan nilai tersebutlah hidupnya segala harta benda lain”.

Dan terbukti sehingga kini bahawa emas dianggap sebagai logam yang paling berharga, dan nilainya telah digunakan sebagai piawai untuk banyak matawang dalam sejarah.

Pelaburan Emas Adalah Harus
Tidak ada halangan syarak untuk membeli emas pada harga rendah dengan niat untuk menjualnya pada harga tinggi, selagi syarat-syarat  jual beli emas yang digariskan syarak dipatuhi.  Hal ini berdasarkan hadith Nabi S.A.W:
“(Jual beli atau pertukaran) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam,hendaklah dengan kadar yang sama (timbangan atau sukatan), dan hendaklah beserta penyerahan bersama (oleh kedua-dua pihak). Sekiranya ia berlainan jenis, maka berjual belilah sebagaimana yang anda mahu jika dibuat secara penyerahan dari tangan ke tangan (oleh kedua-dua pihak)”. (Hadith Riwayat Muslim)

Juga berdasarkan prinsip asas dalam hukum hakam muamalat adalah harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka aktiviti pelaburan emas adalah dibenarkan syarak secara umumnya selagi syarat-syarat dan garis panduan bay’ al-sarf dipenuhi.

Namun jika terdapat larangan oleh pihak berkuasa atau kerajaan terhadap sesetengah bentuk pelaburan emas bagi memelihara kemaslahatan umum dan mengelak sebarang kemudaratan awam, maka ia termasuk dalam ruang lingkup siasah shar’iyyah sebagaimana ditetapkan dalam kaedah:
“Sesuatu yang dilakukan pemerintah ke atas rakyatnya adalah bergantung kepada maslahah (kepentingan umum)”.

Syarat Akad Jual Beli Emas Yang Bersifat Ribawi
Emas sebagai item ribawi, dan transaksi jual beli emas menggunakan matawang adalah termasuk dalam kategori bay’ al-sarf, maka di sana terdapat beberapa syarat bagi memastikan akad jual beli emas menepati hukum syarak, iaitu mesti berlaku serah terima (taqabud) kedua-dua item yang dijual beli di dalam majlis akad. Syarat ini adalah disepakati secara ijmak oleh seluruh ulama.

Syarat ini meliputi jual beli dua item yang sama jenis, atau yang berlainan jenis tetapi bersamaan ‘illah. Pertukaran yang sama jenis ialah seperti jual beli emas dengan emas, dan jual beli perak dengan perak. Manakala yang berlainan jenis tetapi bersamaan ‘illah pula ialah seperti pertukaran emas dengan perak. Hukum ini disepakati oleh ulama, sebagaimana Imam al- Nawawi menyebut:
“Perkataan ‘yadan bi yadin’ (penyerahan serentak/bersama) adalah hujah bagi seluruh ulama tentang kewajipan berlaku taqabud, walaupun berlainan jenis”.

Pembelian emas menggunakan matawang adalah termasuk dalam kategori bay’ al-sarf yang bersamaan ‘illah tetapi berlainan jenis. Oleh itu, akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada pensyaratan penangguhan. Syarat ini mewajibkan dua item (matawang emas atau perak) yang merupakan subjek bay’ al-sarf hendaklah diserahkan secara lani (spot), dan mana-mana pihak yang bertransaksi tidak boleh meletakkan syarat penangguhan serahan.

Abu Sa’id al-Khudr meriwayatkan bahawa Nabi S.A.W bersabda: “Dan jangan berjual beli item-item tersebut dengan salah satunya tiada (ketika akad) dan yang satu lagi ada (ketika akad)”. (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Rasulullah S.A.W juga melarang jualbeli al-sarf secara hutang, seperti mana hadis berbunyi: “Rasulullah S.A.W. melarang jual beli emas dengan perak secara hutang” (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Akad Jual Beli al-Sarf Mesti Bebas Daripada Khiyar al-Shart
Majoriti fuqaha berpendapat meletakkan syarat khiyar di dalam jual beli al-sarf adalah tidak sah, dan ia membatalkan syarat dan akad sekaligus.

Persamaan Kadar Antara Dua Item Yang Ditukar Jika Bersamaan Jenis
Syarat ini hanya khas bagi pertukaran dua item yang bersamaan jenis, contohnya jual beli atau pertukaran antara emas dengan emas, atau antara perak dengan perak. Di dalam transaksi pertukaran ini, kedua-dua item hendaklah bersamaan kadar dari sudut timbangan.


Sumber: 
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

JENIS PELABURAN EMAS DI PASARAN


Pelaburan emas boleh dibahagikan kepada tiga kategori utama seperti berikut:
  1. Emas Fizikal
  2. Akaun Emas
  3. Emas Maya


Emas Fizikal
Emas fizikal adalah dalam dua bentuk berikut:
  1. Bentuk syiling emas dan jongkong emas
  2. Barang perhiasan.


Akaun Emas
Terdapat produk pelaburan emas berasaskan akaun simpanan emas. Kelebihannya ialah pemegang akaun dapat membuat keuntungan dengan kenaikan harga emas tanpa perlu menyimpan emas yang dibelinya secara fizikal. Dengan membuka akaun ini, pelanggan tidak diberikan emas fizikal, sebaliknya kuantiti emas yang dibeli beserta nilainya direkodkan dalam buku akaun pelanggan.

Emas Maya
Emas maya adalah emas yang diniagakan untuk pelaburan secara bukan fizikal. Perniagaan emas maya adalah menggunakan platform elektronik, seperti yang ditawarkan oleh sesetengah broker forex.

Pastikan Mematuhi Syarak
Terdapat pelbagai kaedah dan produk pelaburan emas dan semakin ramai orang Islam yang terlibat dalam aktiviti ini. Bagi yang terlibat atau baru hendak menceburkan diri dinasihatkan supaya mengambil perhatian dari sudut kepatuhan Syariah. Ini kerana keuntungan dari pelaburan tersebut sekiranya tidak memenuhi tuntutan syarak akan membiakkan sumber pendapatan haram yang dimurkai dan tidak diberkati oleh Allah.

Menjadi peranan kepada para Ustaz, Pendakwah dan pelajar Pengajian Islam untuk sentiasa peka dengan kewujudan pelbagai produk pelaburan emas, agar dapat memberi panduan kepada masyarakat Islam yang ingin melibatkan diri dengan aktiviti ini. Apatah lagi aktiviti pelaburan ini melibatkan item yang bersifat ribawi.

Pengguna Islam perlu berhati-hati dalam memilih produk pelaburan emas dan tidak hanya terpengaruh dengan janji-janji pulangan lumayan yang tidak dipastikan status halalnya.

Syarikat-syarikat perniagaan emas hendaklah peka dengan hukum-hakam syarak berkaitan pelaburan emas. Sewajarnya setiap syarikat pelaburan emas mewujudkan jawatankuasa syariah tersendiri bagi memastikan produk yang ditawarkan tidak menyalahi hukum syarak.


Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

PELUPUSAN HARTA DARI SUMBER HARAM


Urus niaga yang bercanggah dengan Shariah, hukumnya samada fasid atau batal. Persoalan yang timbul adalah, bagaimana dengan manfaat atau keuntungan yang diperolehi oleh pelanggan dan apakah cara melupuskannya?

Haram Dimanfaatkan
Harta yang diperolehi dari sumber yang haram atau tidak sah mengikut syarak adalah haram digunakan untuk manfaat pemiliknya kerana harta itu tidak dimilikinya. Ia termasuklah manfaat atau keuntungan yang diperolehi dari hasil pinjaman dengan transaksi riba, harta curi, tipu, judi, pecah amanah, rasuah, hasil perniagaan haram, hasil jualan barang curi, dan hasil keuntungan pelaburan haram.
Nabi S.A.W. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik.” (Hadith Riwayat Muslim)

Cara Pelupusan
Syeikh ‘Atiyyah saqar (bekas Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar) berpendapat bahawa: “Wajib melupuskan harta yang haram ketika bertaubat, ia boleh dilakukan dengan memulangkan kembali harta itu kepada tuannya (jika diketahui) atau kepada warisnya, dan jika tidak mampu diketahui, hendaklah diserahkan kepada faqir miskin bagi memisahkan diri darinya dan bukannya bagi meraih pahala (dari serahan itu).” (Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam)

Oleh itu, jika sesuatu harta yang didapati dari sumber haram itu diketahui pemiliknya, maka hendaklah dilupuskan dengan memulangkan kembali harta yang tidak sah itu kepada tuannya serta meminta maaf dan kemudian bertaubat. Sekiranya gagal dipulangkan kepada pemiliknya, maka hendaklah ia dipulangkan kepada warisnya, jika gagal juga, maka harta itu haruslah disalurkan kepada faqir miskin (sedeqah).

Al-Imam al-Ghazali mengatakan bahawa “Kita tidak bersedekah dengan harta melainkan dari harta yang baik [halal] adalah apabila kita mengharapkan pahala dari pemberian sedekah tersebut untuk diri kita. Perbincangan kita sekarang adalah pelupusan harta yang haram dari sisi kita bukan untuk kita mendapatkan pahala buat diri kita. Di antara melupuskan harta tersebut dengan dimusnahkan dan diinfaqkan maka kami cenderung pada pandangan untuk harta tersebut diinfaqkan”. (Ihya’ Ulum al-Din)

Imam Ibn Qayyim menyatakan bahawa “Jika sesuatu harta yang didapati dari sumber haram itu diketahui pemiliknya (seperti harta haram hasil curi dan diketahui pemiliknya), cara melupuskannya adalah dengan memulangkan kembali wang curi itu kepada tuannya serta meminta maaf dan kemudian melakukan taubat kepada Allah swt. Sekiranya dia gagal memulangkan kepada tuannya maka hendaklah dia memulangkan kepada warisnya. Sekiranya dia gagal juga, barulah harta itu disalurkan kepada sedeqah”. (Zad al-Ma’ad)

Sheikh Dr Yusof al-Qardhawi di websitenya di dalam Fatawa wa Ahkam, Infaq al-mal al-muktasab min haram, mengatakan bahawa kebenarannya adalah bahawa harta tersebut adalah kotor (haram) dengan dinisbahkan kepada orang yang memperolehinya dengan cara yang tidak halal akan tetapi ianya baik (halal) dengan dinisbahkan kepada faqir miskin untuk tujuan kebaikan. Ianya haram ke atas orang yang memperolehinya dengan cara yang tidak halal tetapi dibolehkan kerana tujuan kebaikan tadi seperti menyedekahkannya. Ini kerana, harta tersebut tidak haram bagi zatnya akan tetapi ianya haram hanya kerana individu tertentu kerana sebab yang tertentu.


Secara kesimpulannya, menginfakkan harta dari sumber yang haram merupakan kewajipan untuk memisahkan diri pemilik dari harta yang haram. Ini kerana harta itu tidak dimiliki secara syarak dan tidak melayakkan seseorang yang mengambilnya sebagai harta secara milkiyyah. 

Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

PELABURAN EMAS MAYA


Emas maya ialah emas yang diniagakan menggunakan platform elektronik seperti talian internet. Urus niaga ini dilakukan oleh syarikat-syarikat broker forex dengan menawarkan perdagangan emas dan perak dengan bersandarkan kepada harga semasa emas dan perak, ia tidak melibatkan urus niaga secara fizikal atau secara akaun bank. Pelaburan emas maya menggunakan platform elektronik adalah tidak menepati hukum syarak.

Isu leverage
Sebagaimana dalam forex secara online, operasi pelaburan emas maya juga dijalankan dengan adanya kemudahan leverage. Leverage telah ditakyifkan sebagai pinjaman kewangan (qard), dan dimaklumi bahawa setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat kepada pemberi pinjam adalah riba yang diharamkan. Unsur leverage juga menimbulkan isu pensyaratan akad jual beli di dalam akad qard.

Isu Qabd (Serah Terima)
Dalam operasi pelaburan emas maya menggunakan platform elektronik, isu qabd berlaku apabila emas yang dibeli oleh pelabur ketika membuka posisi tidak akan dikreditkan ke dalam akaunnya, sehingga dia menutup balik posisi dengan menjualnya kepada broker. Ini bermakna, tidak berlaku qabd samada hakiki atau hukmi ketika transaksi pembelian emas dijalankan.

Penjualan Sesuatu Yang Tiada Dalam Pegangan
Dalam konteks pelaburan emas maya, penjualan emas sebelum qabd berlaku dalam dua keadaan, pertama ketika pelabur membuat penutupan posisi (close position), dia akan menjual balik emas yang dibelinya dari broker, sedangkan dia belum lagi melakukan qabd terhadap emas tersebut. Kedua, ketika pelabur memulakan transaksi dengan membuka posisi short (menjual emas), dia telah membuat transaksi penjualan emas yang tidak dimilikinya dan tidak ada dalam pegangannya.


Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia.

PELABURAN MELALUI AKAUN EMASTidak Memberikan Kemudahan Withdrawal Emas Fizikal
Terdapat aktiviti pelaburan emas melalui pembukaan akaun emas yang tidak melibatkan qabd (serah terima) terhadap emas fizikal yang dibeli oleh pelabur. Walaupun pihak bank menyatakan bahawa ia berasaskan kepada kewujudan emas fizikal, namun pihak bank tidak memberikan pilihan kepada pelabur untuk mendapatkan emas tersebut secara fizikal.

Jika bank meletakkan syarat bahawa emas tidak akan diserahkan secara fizikal kepada pelabur, sebaliknya akan ditukar kepada nilai dan diserahkan dalam bentuk tunai maka urus niaga ini adalah tidak sah. Ketiadaan penyerahan hakiki atau penyerahan muktabar yang menggantikan penyerahan hakiki ketika proses pembelian emas menyalahi syarak.

Apabila pelabur tidak dapat menuntut emas fizikal daripada belian emas, kemudian membuat pengeluaran ketika harganya telah naik, maka keuntungan yang diperolehi oleh pelabur adalah termasuk dalam larangan syarak berkenaan mengambil keuntungan dari jualan suatu yang belum berada dalam jaminannya.

Akaun Emas Yang Memberikan Kemudahan Withdrawal
Jika bank tidak meletakan sebarang syarat dan memberikan pilihan kepada pelabur samada untuk melakukan pengeluaran dalam bentuk nilai iaitu dengan menjual emas kepada bank pada harga semasa dan dikreditkan ke dalam akaun pelabur, ataupun dengan cara menuntut emas fizikal daripada bank dengan mengambilnya di cawangan tertentu maka transaksi ini dibolehkan.

Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia.


PEMBELIAN EMAS MELALUI INTERNET


Urusan pembelian emas melalui internet tidak dapat memastikan pertukaran antara wang dan emas berlaku secara serta merta. Ini kerana, pembeli membayar wang terlebih dahulu, setelah penjual mengesahkan penerimaan wang ke dalam akaun, barulah penjual akan menghantar emas yang dibeli tadi melalui pos yang mengambil beberapa hari untuk sampai ke tangan pembeli. Dalam keadaan tertentu penjual emas kehabisan stok yang menyebabkan penangguhan berlaku dengan lebih lama.

Haram Jika Berlaku Penangguhan Serahan
Oleh kerana pembayaran wang dan penyerahan emas gagal dilaksanakan secara serta merta, maka transaksi jual beli emas melalui internet adalah haram.
Salah satu daripada syarat sah akad jual beli emas ialah serah terima antara emas dan wang mesti berlaku secara serta merta. Pembeli wajib membayar secara penuh manakala penjual mesti menyerahkan emas, di mana kedua-duanya mesti berlaku secara serta merta dalam satu majlis akad. Sekiranya berlaku penangguhan dalam urusan serah dan terima ini, maka transaksi tadi menjadi tidak sah.

Elak Penangguhan Dengan Melantik Wakil
Bagi mengelakkan penangguhan serahan ini maka pihak penjual perlu melantik pihak ketiga sebagai wakil kepada pembeli dengan persetujuan pembeli. Di mana urus niaga melibatkan wakil pembeli dan menjalankan transaksi dengan pihak penjual emas secara serta merta dalam satu majlis akad. Setelah emas diterima oleh wakil, dia bolehlah menyerahkan emas tadi kepada pembeli yang diwakilinya pada bila-bila masa yang dipersetujui.


Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk Pelaburan Emas Di Malaysia.

Thursday, September 15, 2016

PEMBELIAN EMAS MENGGUNAKAN KAD KREDIT


Kad kredit sering dikaitkan dengan hutang. Maka, apakah pembelian emas melalui pembayaran kad kredit dikira sebagai pembelian secara hutang?

Ulama Berbeza Pendapat
  1. Pendapat pertama: Tidak sah pembelian emas menggunakan kad kredit samada kad kredit tersebut ada sandaran (Akaun) atau tidak
  2. Pendapat kedua: Pembelian emas menggunakan kad kredit adalah sah samada ada sandaran atau tidak.
  3. Pendapat ketiga: Harus membeli emas menggunakan kad kredit yang ada sandaran manakala kad kredit yang tiada sandaran tidak boleh digunakan untuk membeli emas.


Hujah Pendapat Pertama: Terdapat Penangguhan Bayaran
Situasi lani (fawriyyah) tidak berlaku. Pemegang kad kredit tidak membuat pembayaran kepada penjual emas sebaliknya pihak yang membuat pembayaran penjualan emas ialah bank pengeluar selepas tempoh masa tertentu. Taqabud mesti sempurna dalam majlis akad yang diadakan di antara pemegang kad dengan penjual emas, bukannya hanya menyerahkan penyata bayaran. Kad kredit adalah alat pembayaran bertangguh kerana penjual emas tidak menerima pembayaran melainkan selepas berlalu tempoh masa tertentu.

Hujah pendapat kedua: Jaminan Bank dan Uruf
Penyata pembayaran yang terhasil melalui kad kredit dikira telah mewajibkan bank pengeluar kad untuk membuat pembayaran kepada penjual emas. Namun begitu, penjual emas perlu memastikan kad tersebut masih sah dan berfungsi. Bank bertindak sebagai penjamin terhadap pembayaran, keadaan ini lebih jelas dan tiada kebimbangan dalam kes kad kredit dicuri atau digunakan oleh orang lain, penjual emas tidak akan menanggung sebarang kesan daripada perkara di atas kerana haknya terhadap harga emas tersebut tidak tergugat. Syarat penting ialah penyata mesti dikeluarkan segera manakala pembayaran harganya tidak memberi kesan berbeza samada ia berlaku segera atau tertangguh. Manakala penjual tersebut menerima harga emas yang dijual samada harga emas tersebut dibayar oleh pembeli sendiri atau individu lain.

Bersandarkan urf semasa, kad kredit telah diterima pakai oleh masyarakat kerana ia sama seperti kertas-kertas note (tunai) terutamanya penjual pada masa sekarang lebih mengutamakan memegang kad kredit daripada tunai kerana ia lebih selamat dan teratur khususnya apabila transaksi yang dimeterai melibatkan wang berjumlah jutaan ringgit.

Pandangan ini juga merupakan resolusi yang dicapai oleh Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia memutuskan bahawa produk kad kredit berasaskan konsep bay al-‘inah dan wadi’ah, serta pembelian emas, perak dan barangan lain yang halal menggunakan produk kad kredit secara Islam adalah dibenarkan.

Hujah pendapat ketiga: Akaun Tidak Wujud
Pendapat ketiga menyatakan bahawa pemegang kad kredit yang membeli emas menggunakan kad kreditnya kemungkinan tidak mempunyai akaun dalam bank pengeluar kad. Ini menyebabkan penebusan penyata kad kredit dibuat tanpa wujud akaun yang mengandungi wang pemegang kad kredit. Di antara contoh kad kredit tiada sandaran ialah MasterCard, American Express dan Visa.

Pembelian emas melalui kad kredit tanpa sandaran iaitu yang tidak mempunyai akaun pemegang kad tidak dibenarkan. Tiada tolakan daripada wang pemegang kad ketika kad kredit dilalukan di atas mesin laluan kad kredit sebaliknya situasi ini hanya menunjukkan bahawa penjual emas mendapat persetujuan daripada pemegang kad (pembeli) untuk menjual emasnya kepada pemegang kad tersebut.

Operasi kad kredit sebenarnya terbina di atas kontrak hutang dan kontrak kafalah. Pemegang kad ialah sebagai penghutang (madin). Penjual menerima pembelian secara hutang atau bertangguh kerana bank pengeluar kad memberi jaminan akan membayar harga emas tersebut.

Kesatuan Fiqh Sedunia OIC mengemukakan resolusi tidak harus membeli emas dan perak serta wang tunai (dalam pelbagai matawang) dengan menggunakan kad kredit yang tidak mughattah (uncovered) dan harus membeli emas atau perak atau mata wang dengan menggunakan kad kredit covered. Ini ialah resolusi yang dicapai oleh Kesatuan Fiqh Sedunia dan pendapat sebahagian ilmuan Islam seperti Prof. Dr. Wahbah al-Zuhayli.

Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk Pelaburan Emas Di Malaysia.