Monday, September 19, 2016

PELABURAN EMAS: SUATU PENGENALAN


Emas Pengganti Wang Kertas
Dahulunya para pelabur melihat matawang sebagai tempat selamat untuk kegiatan pelaburan, namun disebabkan kekuatan dan kekukuhan matawang adalah tertakluk kepada situasi ekonomi dan politik sesebuah kerajaan, para pelabur mula menyedari risiko yang ada dalam pelaburan matawang, dan mencari beberapa alternatif lain yang lebih menjamin perlindungan, antaranya ialah beralih kepada pelaburan emas.

Perlu Patuh Syarak
Produk-produk dan teknik-teknik pelaburan emas hendaklah dipastikan ia menepati prinsip dan hukum Islam, supaya aktiviti kewangan masyarakat Islam tidak terkeluar dari landasan syarak. Tinjauan terhadap produk pelaburan emas mendapati sebahagiannya tidak menepati prinsip dan hukum asasi jual beli emas walau ada sebahagian syarikat perniagaan dan pelaburan emas mengisytiharkan bentuk pelaburan ‘Islamik’.

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-96 yang bersidang pada 13-15 Oktober 2011 telah memperakukan ‘Parameter Pelaburan Emas’ yang mengandungi sejumlah garis panduan untuk dipatuhi oleh pelabur Muslim dalam aktiviti pelaburan emas.

Pelaburan Emas Dari Sudut Maqasid (matlamat) Syarak
Emas dan perak pada asasnya merupakan dua logam yang diiktiraf oleh syarak sebagai ‘thaman’ (Matawang). Al-Sarakhsi menegaskan:
“Kerana nilai al-thamaniyyah maka emas dan perak diciptakan, dan dengan nilai tersebutlah hidupnya segala harta benda lain”.

Dan terbukti sehingga kini bahawa emas dianggap sebagai logam yang paling berharga, dan nilainya telah digunakan sebagai piawai untuk banyak matawang dalam sejarah.

Pelaburan Emas Adalah Harus
Tidak ada halangan syarak untuk membeli emas pada harga rendah dengan niat untuk menjualnya pada harga tinggi, selagi syarat-syarat  jual beli emas yang digariskan syarak dipatuhi.  Hal ini berdasarkan hadith Nabi S.A.W:
“(Jual beli atau pertukaran) Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, tamar dengan tamar, dan garam dengan garam,hendaklah dengan kadar yang sama (timbangan atau sukatan), dan hendaklah beserta penyerahan bersama (oleh kedua-dua pihak). Sekiranya ia berlainan jenis, maka berjual belilah sebagaimana yang anda mahu jika dibuat secara penyerahan dari tangan ke tangan (oleh kedua-dua pihak)”. (Hadith Riwayat Muslim)

Juga berdasarkan prinsip asas dalam hukum hakam muamalat adalah harus selagi tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka aktiviti pelaburan emas adalah dibenarkan syarak secara umumnya selagi syarat-syarat dan garis panduan bay’ al-sarf dipenuhi.

Namun jika terdapat larangan oleh pihak berkuasa atau kerajaan terhadap sesetengah bentuk pelaburan emas bagi memelihara kemaslahatan umum dan mengelak sebarang kemudaratan awam, maka ia termasuk dalam ruang lingkup siasah shar’iyyah sebagaimana ditetapkan dalam kaedah:
“Sesuatu yang dilakukan pemerintah ke atas rakyatnya adalah bergantung kepada maslahah (kepentingan umum)”.

Syarat Akad Jual Beli Emas Yang Bersifat Ribawi
Emas sebagai item ribawi, dan transaksi jual beli emas menggunakan matawang adalah termasuk dalam kategori bay’ al-sarf, maka di sana terdapat beberapa syarat bagi memastikan akad jual beli emas menepati hukum syarak, iaitu mesti berlaku serah terima (taqabud) kedua-dua item yang dijual beli di dalam majlis akad. Syarat ini adalah disepakati secara ijmak oleh seluruh ulama.

Syarat ini meliputi jual beli dua item yang sama jenis, atau yang berlainan jenis tetapi bersamaan ‘illah. Pertukaran yang sama jenis ialah seperti jual beli emas dengan emas, dan jual beli perak dengan perak. Manakala yang berlainan jenis tetapi bersamaan ‘illah pula ialah seperti pertukaran emas dengan perak. Hukum ini disepakati oleh ulama, sebagaimana Imam al- Nawawi menyebut:
“Perkataan ‘yadan bi yadin’ (penyerahan serentak/bersama) adalah hujah bagi seluruh ulama tentang kewajipan berlaku taqabud, walaupun berlainan jenis”.

Pembelian emas menggunakan matawang adalah termasuk dalam kategori bay’ al-sarf yang bersamaan ‘illah tetapi berlainan jenis. Oleh itu, akad jual beli al-sarf mesti bebas daripada pensyaratan penangguhan. Syarat ini mewajibkan dua item (matawang emas atau perak) yang merupakan subjek bay’ al-sarf hendaklah diserahkan secara lani (spot), dan mana-mana pihak yang bertransaksi tidak boleh meletakkan syarat penangguhan serahan.

Abu Sa’id al-Khudr meriwayatkan bahawa Nabi S.A.W bersabda: “Dan jangan berjual beli item-item tersebut dengan salah satunya tiada (ketika akad) dan yang satu lagi ada (ketika akad)”. (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Rasulullah S.A.W juga melarang jualbeli al-sarf secara hutang, seperti mana hadis berbunyi: “Rasulullah S.A.W. melarang jual beli emas dengan perak secara hutang” (Hadith Riwayat al-Bukhari)

Akad Jual Beli al-Sarf Mesti Bebas Daripada Khiyar al-Shart
Majoriti fuqaha berpendapat meletakkan syarat khiyar di dalam jual beli al-sarf adalah tidak sah, dan ia membatalkan syarat dan akad sekaligus.

Persamaan Kadar Antara Dua Item Yang Ditukar Jika Bersamaan Jenis
Syarat ini hanya khas bagi pertukaran dua item yang bersamaan jenis, contohnya jual beli atau pertukaran antara emas dengan emas, atau antara perak dengan perak. Di dalam transaksi pertukaran ini, kedua-dua item hendaklah bersamaan kadar dari sudut timbangan.


Sumber: 
International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia

No comments: