Monday, September 19, 2016

PELABURAN EMAS MAYA


Emas maya ialah emas yang diniagakan menggunakan platform elektronik seperti talian internet. Urus niaga ini dilakukan oleh syarikat-syarikat broker forex dengan menawarkan perdagangan emas dan perak dengan bersandarkan kepada harga semasa emas dan perak, ia tidak melibatkan urus niaga secara fizikal atau secara akaun bank. Pelaburan emas maya menggunakan platform elektronik adalah tidak menepati hukum syarak.

Isu leverage
Sebagaimana dalam forex secara online, operasi pelaburan emas maya juga dijalankan dengan adanya kemudahan leverage. Leverage telah ditakyifkan sebagai pinjaman kewangan (qard), dan dimaklumi bahawa setiap pinjaman yang membawa kepada manfaat kepada pemberi pinjam adalah riba yang diharamkan. Unsur leverage juga menimbulkan isu pensyaratan akad jual beli di dalam akad qard.

Isu Qabd (Serah Terima)
Dalam operasi pelaburan emas maya menggunakan platform elektronik, isu qabd berlaku apabila emas yang dibeli oleh pelabur ketika membuka posisi tidak akan dikreditkan ke dalam akaunnya, sehingga dia menutup balik posisi dengan menjualnya kepada broker. Ini bermakna, tidak berlaku qabd samada hakiki atau hukmi ketika transaksi pembelian emas dijalankan.

Penjualan Sesuatu Yang Tiada Dalam Pegangan
Dalam konteks pelaburan emas maya, penjualan emas sebelum qabd berlaku dalam dua keadaan, pertama ketika pelabur membuat penutupan posisi (close position), dia akan menjual balik emas yang dibelinya dari broker, sedangkan dia belum lagi melakukan qabd terhadap emas tersebut. Kedua, ketika pelabur memulakan transaksi dengan membuka posisi short (menjual emas), dia telah membuat transaksi penjualan emas yang tidak dimilikinya dan tidak ada dalam pegangannya.


Sumber: International Shari’ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA). Analisis Syariah Terhadap Produk-Produk  Pelaburan Emas Di Malaysia.

No comments: