Wednesday, December 30, 2015

BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMUJI BAGINDA NABI SALLA ALLAHU A’LAIHI WASALLAM


Nabi Muhammad Salla Allahu a’lahi wasallam bersabda:
Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nashrani berlebihan memuji Isa ibn Maryam”.

Maksud dari hadits ini ialah sanjungan, dan pujian secara berlebihan, namun jika sanjungan dan pujian dibawah batas berlebihan maka ia adalah merupakan suatu tindakan terpuji. Jika Hadits ini difahami dengan maksud larangan untuk melakukan sanjungan dan memuji secara mutlak maka pandangan ini jelas tidak tepat, tidak munasabah dan tidak akan diucapkan oleh orang Islam paling bodoh sekalipun.

Telah menjadi kewajipan bagi kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah kerana kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya. Memuliakan Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam dengan tidak mensifatkan pada Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan sama sekali tidak boleh dikategorikan sebagai kufur atau musyrik. Malah ia diklasifikasikan sebagai salah satu ketaatan dan ibadah yang besar.

Begitu juga tindakan memuliakan setiap orang yang dimuliakan Allah seperti para Nabi, rasul, malaikat, shiddiqin, syuhada dan orang-orang soleh juga termasuk dalam perkara ketaatan dan ibadah. Allah berfirman:
Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.”
(al-Hajj : 30)

Firman Allah:
Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi`ar-syi`ar Allah, maka sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati.”(al-Hajj : 32).

Termasuk juga objek yang wajib dimuliakan adalah Ka’bah, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ketiga-tiga benda ini adalah batu namun Allah memerintahkan kita untuk memuliakannya dengan thawaf pada Ka’bah, mengusap Rukun Yamani, mencium Hajar Aswad, solat di belakang Maqam Ibrahim, dan wukuf untuk berdoa dekat dengan Mustajar, pintu Ka’bah dan Multazam. Tindakan tersebut tidak bererti kita beribadah kepada selain Allah dan meyakini pengaruh, manfaat, dan bahaya berasal dari selain-Nya. Semua hal ini tidak akan terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wata’ala. Perbezaan antara status Khaliq dan makhluq adalah garis pemisah antara kufur dan iman. Jika kedua-dua status ini dicampurkan boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir, Wal ‘iyadz billah.

Kedua-dua status Khaliq dan makhluq memiliki hak-hak spesifik. Namun, Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam mempunyai sifat-sifat eksklusif yang membezakan Baginda dengan manusia biasa dan menjadikan kedudukan Baginda lebih tinggi dari manusia biasa. Dengan menetapkan sifat-sifat khusus untuk Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam tidak menyebabkan terjadinya campur aduk antara status Khaliq dan makhluq serta tidak mengangkat status Nabi sehingga menyamai status ketuhanan.

Sanjungan dan pujian kepada Baginda Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam selagi tidak melampaui batas sehingga menyamakan sifat Nabi dengan sifat-sifat khusus ketuhanan iaitu memberi manfaat dan bahaya secara independen (di luar kehendak Allah), kekuasaan yang sempurna dan komprehensif, menciptakan, memiliki, mengatur, satu-satunya yang memiliki kesempurnaan, keagungan dan kesucian dan satu-satunya yang berhak untuk disembah dengan bentuk, cara dan tingkatan tertentu. Seandainya yang dianggap melampaui batas adalah berlebihan dalam mencintai, taat dan keterikatan dengan Baginda Nabi maka hal ini adalah sikap yang terpuji dan dianjurkan.


Sumber: Mafahim Yajibu an Tushokhah; Imam Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki

Tuesday, December 29, 2015

ORANG ISLAM YANG BERSYAHADAH ADALAH SELAMAT NYAWA DAN DIRINYA DARI DIPERANGI

Sesungguhnya memerangi sesama orang Islam adalah tindakan kufur jika menganggap tindakan tersebut sebagai halal.

Diriwayatkan bahawa ketika Saiyidina Khalid ibn Walid radhi Allahu a’nhu bersama pasukannya menuju kepada Bani Jadzimah untuk mengajak mereka memeluk Islam, telah berlaku peristiwa di mana Khalid ibn Walid mengarahkan supaya tawanan mereka dibunuh. Maka Banu Sulaim membunuh tawanan mereka. Namun kaum Muhajirin dan Ansar menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Ketika tindakan Khalid ini sampai kepada Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam, baginda Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam bersabda, “Ya Allah, saya tidak bertanggung jawab atas tindakan Khalid.” Baginda mengulang ucapan ini sebanyak dua kali.

Begitu juga peristiwa yang dialami oleh Saiyidina Usamah ibn Zaid berdasarkan hadits yang diriwayatkan al- Bukhari dari Abi Dzibyan. Abi Dzibyan berkata, “Saya mendengar Usamah ibn Zaid berkata, “Rasulullah Salla Allahu a’laihi wasallam mengirim kami ke desa al-Huraqah. Kemudian kami menyerang mereka di waktu pagi dan telah mengalahkan mereka. Saya dan seorang lelaki Ansar mengejar seorang lelaki bani Dzibyan. Ketika kami berdua mengepungnya tiba-tiba dia mengucapkan, “La Ilaaha illallah”. Ucapan lelaki ini membuat temanku orang Anshor membatalkan niatnya untuk membunuh lelaki tersebut namun saya telah menikamnya dan diapun mati. Ketika kami kembali ke Madinah, Nabi Salla Allahu a’laihi wasallam telah mendengar pengkhabaran tentang tindakan pembunuhan yang saya lakukan. Baginda pun berkata, “ Wahai Usamah! Mengapa engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan “Laa Ilaaha illallah?!” “Dia hanya berpura-pura,” Jawabku. Nabi mengucapkan pertanyaannya berulang-ulang sampai-sampai saya berharap baru masuk Islam pada hari tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahawa Rasulullah Salla Allahu a’laihi wasallam berkata kepada Usamah, “Mengapa tidak engkau robek saja hatinya agar kamu tahu apakah dia berpura-pura atau tidak?”. Saiyidina Usamah berkata “Mulai saat itu saya tidak akan pernah lagi membunuh sesiapapun yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah”.

Saiyidina Ali radhi Allahu a’nhu pernah ditanya mengenai kelompok-kelompok yang menentangnya, “Apakah mereka kafir?”, “Tidak, mereka adalah orang yang menjauhi kekufuran,” jawab saiyidina Ali. “Apakah mereka kaum munafik?”. “Bukan, orang-orang munafik mengingat Allah hanya sesaat sedang mereka sentiasa mengingati Allah”. “jika demikian siapakah mereka?”. Saiyidina Ali menjawab, “Mereka adalah kaum yang terkena fitnah yang mengakibatkan mereka buta dan tuli”.


Sumber: Mafahim Yajibu an Tushokhah; Imam Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki

Saturday, December 19, 2015

PERSOALAN TENTANG MAZHAB

Tidak Bermazhab?
Bagi yang tidak mahu bermazhab dengan mazhab muktabar yang empat maka amalannya terdedah kepada amalan bid'ah yang sesat, tertolak dan berdosa. Ini kerana amalannya akan menjadi campur aduk dan bertindih antara pendapat-pendapat imam mazhab di mana para imam mazhab sepakat tidak mengiktiraf sahnya amalan itu.BJauhi golongan yang mengajak kepada merujuk directly kepada al-Quran dan hadith dan meninggalkan mazhab.


Bertukar-tukar / berpindah Mazhab?

Menurut pendapat yang asoh dalam Mazhab Syafie', orang awam wajib mengikuti mazhab tertentu dari mazhab muktabar. Dan dibolehkan / harus berpindah mazhab ke mazhab lain sama ada pada masalah tertentu atau untuk selamanya dengan berpandukan pada adab-adab tertentu supaya tidak rosak amalan yang dikerjakan.

Talfiq?
Talfiq ialah mencampuradukkan beberapa pendapat mazhab sehingga mewujudkan konsep / amalan baru yang tidak diiktiraf oleh mana-mana mazhab yang muktabar. Contohnya, seseorang yang berwudhuk dengan menyapu kepala mengikut cara mazhab Syafie', kemudiannya dia menyentuh anjing dan menganggapnya suci dengan mengikut pendapat mazhab Maliki, setrusnya dia melaksanakan solat dengan wudhuk tadi, maka sepakat kedua-dua imam mazhab berpendapat solatnya dikira tidak sah.


Tatabbu' al-Rukhas?

Tindakan mencari-cari hukum / masalah yang paling ringan diantara mazhab untuk tujuan bermudah-mudah melakukan amalan. Perbuatan ini adalah dilarang kepada orang awam kerana risiko berlakunya pertindihan hukum daripada dua ijtihad. Ini kerana orang awam tidak mencapai tahap ilmu yang cukup bagi memahami dan membanding-bandingkan dalil.