Wednesday, December 30, 2015

BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MEMUJI BAGINDA NABI SALLA ALLAHU A’LAIHI WASALLAM


Nabi Muhammad Salla Allahu a’lahi wasallam bersabda:
Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum Nashrani berlebihan memuji Isa ibn Maryam”.

Maksud dari hadits ini ialah sanjungan, dan pujian secara berlebihan, namun jika sanjungan dan pujian dibawah batas berlebihan maka ia adalah merupakan suatu tindakan terpuji. Jika Hadits ini difahami dengan maksud larangan untuk melakukan sanjungan dan memuji secara mutlak maka pandangan ini jelas tidak tepat, tidak munasabah dan tidak akan diucapkan oleh orang Islam paling bodoh sekalipun.

Telah menjadi kewajipan bagi kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah kerana kita diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya. Memuliakan Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam dengan tidak mensifatkan pada Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan sama sekali tidak boleh dikategorikan sebagai kufur atau musyrik. Malah ia diklasifikasikan sebagai salah satu ketaatan dan ibadah yang besar.

Begitu juga tindakan memuliakan setiap orang yang dimuliakan Allah seperti para Nabi, rasul, malaikat, shiddiqin, syuhada dan orang-orang soleh juga termasuk dalam perkara ketaatan dan ibadah. Allah berfirman:
Demikianlah (perintah Allah), dan barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.”
(al-Hajj : 30)

Firman Allah:
Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi`ar-syi`ar Allah, maka sesungguhnya itu lahir dari ketakwaan hati.”(al-Hajj : 32).

Termasuk juga objek yang wajib dimuliakan adalah Ka’bah, Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Ketiga-tiga benda ini adalah batu namun Allah memerintahkan kita untuk memuliakannya dengan thawaf pada Ka’bah, mengusap Rukun Yamani, mencium Hajar Aswad, solat di belakang Maqam Ibrahim, dan wukuf untuk berdoa dekat dengan Mustajar, pintu Ka’bah dan Multazam. Tindakan tersebut tidak bererti kita beribadah kepada selain Allah dan meyakini pengaruh, manfaat, dan bahaya berasal dari selain-Nya. Semua hal ini tidak akan terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wata’ala. Perbezaan antara status Khaliq dan makhluq adalah garis pemisah antara kufur dan iman. Jika kedua-dua status ini dicampurkan boleh menyebabkan seseorang menjadi kafir, Wal ‘iyadz billah.

Kedua-dua status Khaliq dan makhluq memiliki hak-hak spesifik. Namun, Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam mempunyai sifat-sifat eksklusif yang membezakan Baginda dengan manusia biasa dan menjadikan kedudukan Baginda lebih tinggi dari manusia biasa. Dengan menetapkan sifat-sifat khusus untuk Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam tidak menyebabkan terjadinya campur aduk antara status Khaliq dan makhluq serta tidak mengangkat status Nabi sehingga menyamai status ketuhanan.

Sanjungan dan pujian kepada Baginda Nabi Salla Allahu a’lahi wasallam selagi tidak melampaui batas sehingga menyamakan sifat Nabi dengan sifat-sifat khusus ketuhanan iaitu memberi manfaat dan bahaya secara independen (di luar kehendak Allah), kekuasaan yang sempurna dan komprehensif, menciptakan, memiliki, mengatur, satu-satunya yang memiliki kesempurnaan, keagungan dan kesucian dan satu-satunya yang berhak untuk disembah dengan bentuk, cara dan tingkatan tertentu. Seandainya yang dianggap melampaui batas adalah berlebihan dalam mencintai, taat dan keterikatan dengan Baginda Nabi maka hal ini adalah sikap yang terpuji dan dianjurkan.


Sumber: Mafahim Yajibu an Tushokhah; Imam Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki

No comments: