Thursday, August 16, 2012

HUKUM PEREMPUAN MENZIARAHI KUBURFatwa Syekh „Athiyyah Shaqar.

Pada awalnya Rasulullah Saw melarang ziarah kubur untuk menghapuskan tradisi jahiliah yang berbangga-bangga dengan ziarah kubur dengan menyebut-nyebut peninggalan nenek moyang.  

Kemudian diberi keringanan hokum dengan dibolehkan berziarah untuk mengingati mati dan
mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad sohih:

Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Ziarahlah kamu ke kubur, kerana sesungguhnya ziarah kubur itu membuat zuhud di dunia dan mengingatkan kepada akhirat”.

Kaum muslimin telah Ijmak tentang anjuran ziarah kubur, wajib menurut Mazhab Zhahiriah, hanya mereka menyatakan bahawa ziarah itu khusus bagi lelaki, bukan untuk perempuan.

Ketika Rasulullah Saw melihat bahwa perempuan pergi ziarah dalam keadaan mengandung dan ada perkara-perkara yang tidak baik, maka Rasulullah Saw melarang mereka ziarah kubur. Izin ziarah kubur bagi laki-laki tetap berlaku.

Ulama lain menyatakan bahawa larangan ziarah kubur bagi perempuan adalah pada masa lalu kerana larangan yang bersifat umum, iaitu larangan ziarah kubur. Kemudian ada keizinan bagi lelaki. Namun tetap dilarang bagi perempuan.

Bagaimana pun, ada beberapa pendapat tentang ziarah kubur bagi perempuan:
1.      haram secara mutlak, apakah ketika perempuan melakukan ziarah itu ada fitnah dan hal tidak baik atau pun tidak. Dalilnya adalah hadis: “Sesungguhnya Rasulullah Saw melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur”. (HR. at-Tirmidzi).

At-Tirmidzi berkata, “Hadits hasan shahih”. Akan tetapi al-Qurthubi berkata, “Ada kemungkinan mengandungi makna bahawa haram jika dilakukan beramai-ramai berdasarkan perkataan dalam bahasa arab yang digunakan. 

Haram ketika dikhawatirkan terjadi fitnah atau wujud perkara tidak baik. Berdasarkan ini diharamkan bagi perempuan ziarah kubur, demikian juga dengan wanita dewasa jika berhias berlebihan atau menggunakan sesuatu yang menarik perhatian. Dibolehkan bagi wanita tua yang tidak menimbulkan fitnah, tetap haram jika melakukan perbuatan yang diharamkan, seperti meratap dan perbuatan lain yang dilarang Rasulullah Saw:  

Bukan golongan kami orang yang menampar wajah, merobek baju dan menyerukan seruan-seruan Jahiliah”. (HR. al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

Tidak mudah bagi perempuan melepaskan diri dari tradisi buruk ini. Dalam hadis Ummu Athiyyah disebutkan,

“Ketika berbai’ah, Rasulullah Saw mengambil janji dari kami agar jangan meratapi orang yang meninggal dunia. Tidak ada yang memenuhi janji itu dari kami selain lima orang perempuan”. (HR. al-Bukhari).

Ketika isteri-isteri Jafar bin Abi thalib menangis saat Jafar mati syahid, Rasulullah Saw memerintahkan seorang lelaki agar melarang mereka menangis, dua kali dilarang namun mereka tidak patuh. Rasulullah Saw memerintahkan lelaki itu agar menyiramkan debu ke mulut mereka. (HR. al-Bukhari).

3  Makruh. Dalilnya adalah Qiyas. Diqiyaskan kepada mengiringi jenazah. Juga berdasarkan hadits Ummu Athiyyah, “Rasulullah Saw melarang kami mengiringi jenazah. Akan tetapi Rasulullah Saw tidak bersikap keras terhadap kami”. (HR. al-Bukhari, Muslim dan lainnya).

4.  Dibolehkan. Dalilnya adalah Rasulullah Saw tidak mengingkari Aisyah ketika ia pergi ke pemakaman al-Baqi.Rasulullah Saw mengajarkan kepada Aisyah doa ketika ziarah kubur dengan mengucapkan:

Keselamatan untuk kamu wahai negeri kaum mu’min. Telah datang kepada kamu apa yang dijanjikan untuk kamu esok hari masanya ditentukan. Sesungguhnya insya Allah kami menyertai kamu”. (HR. Muslim).

Juga sebagaimana diriwayatkan bahawa Rasulullah Saw mendengar seorang perempuan yang menangis di sisi kubur. Rasulullah Saw memerintahkannya agar bertakwa dan bersabar namun Rasulullah Saw tidak melarangnya ziarah kubur. Rasulullah Saw melarangnya menangis kerana Rasulullah Saw mendengar sesuatu yang tidak baginda sukai.

5.   Dianjurkan, sama seperti anjuran ziarah kubur bagi lelaki. Dalilnya adalah izin dari Rasulullah Saw yang bersifat umum:

Maka lakukanlah ziarah kubur”.

Tiga pendapat terakhir adalah atas penilaian berlaku dalam keadaan aman dari fitnah dan perkara yang tidak baik. Jika terjadi fitnah dan hal yang tidak baik, maka haram bagi perempuan melakukan ziarah kubur.

Dengan demikian maka dapat difahami, jika tidak ada perkara-perkara yang diharamkan dan terlarang seperti membuka aurat, ratapan, menampar wajah, duduk diatas kubur, tidur di kawasan kubur dan lain sebagainya maka hukumnya adalah haram. Namun lebih utama bagi perempuan
Tetap berada di rumah, tidak pergi meninggalkan rumah kecuali ada keperluan yang mendesak, untuk memelihara perempuan dari perkara-perkara yang tidak baik.

Sumber : Ustaz Abdul Somad

No comments: