Tuesday, August 28, 2012

BOLEHKAH MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK MATA WANG?Fatwa Syekh DR. Ali Jum‟ah.

Boleh membayar zakat fitrah dalam bentuk wang. Ini adalah mazhab sekelompok ulama yang diamalkan, juga mazhab sekelompok Tabi‟in, diantara mereka adalah al-Hasan al-Bashri. Diriwayatkan bahwa ia berkata, “Boleh memberikan Dirham (wang perak) dalam zakat Fitrah”. (Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf, juz. III, hal. 174).

Abu Ishaq as-Sabi‟i meriwayatkan dari Zuhair, ia berkata: saya mendengar Abu Ishaq berkata, “Saya bertemu dengan mereka, mereka membayar zakat Fitrah dalam bentuk dirham sama nilai dengan harga makanan”.

Umar bin Abdul Aziz, dari Waki‟, dari Qurrah, ia berkata, “Surat dari Umar bin Abdul Aziz datang kepada kami tentang zakat Fitrah, “Setengah Sha’ untuk setiap orang. Atau nilainya

setengah Dirham”. Demikian juga menurut pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Membayar zakat dalam bentuk uang adalah mazhab Hanafi, mereka melaksanakannya dalam semua zakat, kafarat, nazar, kharaj dan lainnya. Juga menurut mazhab Imam an-Nashir dan al-Mu‟ayyid Billah dari kalangan imam Ahli Bait golongan az-Zaidiyyah.

Demikian juga menurut Ishaq bin Rahawaih dan Abu Tsaur, cuma mereka mengaitkanya dengan keadaan darurat, sebagaimana mazhab sebagian lain dari kalangan Ahli Bait.

Membayar zakat fitrah dalam bentuk wang adalah pendapat sekelompok ulama dari kalangan Mazhab Maliki seperti Ibnu Habib, Ashbagh, Ibnu Abi Hazim, Ibnu Dinar dan Ibnu Wahab, diriwayatkan dari mereka tentang boleh hukumnya membayar zakat dalam bentuk wang, apakah zakat Mal maupun zakat Fitrah.

Berbeza dengan yang diriwayatkan dari Ibnu al-Qasim dan Asy-hab, mereka berdua membolehkan membayar zakat dengan wang, kecuali pada zakat Fitrah dan kafarat sumpah.

Berdasarkan riwayat diatas kita dapat mengetahui sejumlah imam dan Tabi‟in serta para ahli Fiqh berpendapat bahwa boleh membayar zakat dalam bentuk wang, ini pada masa mereka di zaman dahulu yang masih menggunakan system barter (pertukaran barang), ini bermaksud semua benda layak dijadikan perantara tukar-menukar transaksi jual beli, khususnya biji-bijian.

Mereka menjual gandum jenis Qamh dengan gandum jenis Sya’ir, jagung dengan gandum dan lainnya. Sedangkan pada zaman kita sekarang ini perantara transaksi jual beli hanya terbatas pada wang saja. Maka menurut kami pendapat ini lebih tepat dan lebih kuat. Bahkan kami nyatakan, andai ulama yang tidak sependapat dengan ini pada masa silam hidup di zaman sekarang ini, pastilah mereka akan berpendapat seperti pendapat Imam Abu Hanifah.

Jelas bagi kita begitu mendalam pemahaman dan kekuatan akal mereka. Mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk wang lebih utama untuk memberikan kemudahan kepada fakir miskin untuk

membeli apa saja yang mereka inginkan pada hari raya, ini kerana boleh jadi mereka tidak memerlukan biji-bijian, akan tetapi memerlukan pakaian, atau daging, atau selain itu. Sedangkan dalam keadaan lain mungkin membayar zakat fitrah dalam bentuk bijian lebih baik.

Hukum asal disyariatkan zakat Fitrah adalah untuk kepentingan fakir miskin dan mencukupkan keperluan mereka pada hari raya, hari kebahagiaan kaum muslimin. Imam al-Allamah Ahmad bin ash-Shiddiq al-Ghumari menyusun satu kitab dalam masalah ini berjudul Tahqiq al-Amal fi Ikhraj Zakat al-Fithr bi al-Mal, dalam kitab ini beliau menguatkan pendapat Mazhab Hanafi dengan dalil-dalil dan pendapat yang banyak, sehingga mencapai tiga puluh dua pendapat. Oleh sebab itu pendapat kami mentarjihkan pendapat yang menyatakan mengeluarkan zakat Fitrah dalam bentuk nilai/harga/wang ini lebih utama di zaman sekarang ini.

Wallahu Ta’ala A’la wa A’lam.

Sumber : Ustaz Abdul Somad

No comments: