Tuesday, May 10, 2016

NOTA AKIDAH - AYAT MUTASYABIHATAyat-ayat al-Qur'an dan Ahadith ada yang muhkamat (jelas) dan mutasyabihat(samar). Samar di sini maksudnya ayat-ayat tersebut jika dibaca boleh membawa pelbagai makna dan pelbagai kefahaman yang tidak tepat, bahayanya di sini adalah kefahaman itu membawa kepada persamaan Allah ta'ala dengan makhluk maka ayat-ayat tersebut perlu diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah yang menepati penggunaan bahasa Arab agar maksud ayat-ayat al-Quran dan Ahadith tidak saling bertentangan dan memberi kefahaman yang salah sehingga menyamakan Allah dengan makhluk. 

Contoh ayat mutasyabihat ialah "...tangan Allah di atas tangan-tangan mereka." (Al-Fath: 10). Tangan di sini adalah terjemah sahaja, dalam bahasa arab 'Yad' boleh mengandungi pelbagai makna, oleh itu ayat ini perlu ditakwil supaya ia tidak bercanggah dengan dasar akidah.

Ayat mutasyabihat perlu ditakwil. Takwil ada dua cara, pertama dengan kaedah penerangan dan dalil. Kedua dengan memalingkan makna ayat dari zahirnya kemudian serahkan makna yang dikehendaki pada Allah ta'ala.

Takwil menjadi wajib jika pemahaman seseorang boleh membawa kepada pemahaman yang menjisimkan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk.


Dua kaedah dalam menafsirkan ayat mutasyabihat:

Kaedah tafwidh ma’a tanzih

Madzhab ini mengambil zahir lafaz dan menyerahkan maknanya kepada Allah swt, dengan i’tiqad tanzih (mensucikan Allah dari segala penyerupaan). Ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal masalah hadis sifat, dia berkata "Kita percaya dengan hal itu, dan membenarkannya tanpa bertanyakannya bagaimana, dan tanpa makna". Kaedah inilah yang juga di pegang oleh Imam Abu hanifah.

Kaedah takwil
Kaedah ini melakukan takwil dan menafsirkan makna yang sesuai dengan keesaan dan keagungan Allah swt, dan kaedah ini arjah (lebih baik untuk diikuti) kerana terdapat penjelasan dan menghilangkan awhaam (khayalan dan syak wasangka) pada muslimin umumnya. Sebagaimana Imam Syafie, Imam Bukhari, Imam Nawawi dan lain-lain.


No comments: