Sunday, July 13, 2014

PERBAHASAN HUKUM BERKAITAN JANGGUT

Berkaitan dengan janggut, terdapat perintah membiarkan (tidak mencukur) dan memelihara janggut, Nabi SalAllahu ‘alaihi Wasallam  bersabda:
 “Bezakanlah diri kamu dengan orang-orang musyrik. Biarkanlah janggut dan potonglah misai”. (HR. al-Bukhari dan Muslim). 

Ulamak berbeza pendapat tentang maksud ayat perintah Rasulullah SalAllahu ‘alaihi Wasallam  ini sama ada ayat ini bermaksud wajib atau hanya anjuran. Jumhur ahli Fiqh berpendapat bahawa perintah ini membawa maksud wajib. Di sisi Mazhab Syafi’i pula berpendapat bahawa hadis ini hanyalah anjuran. 

Ulamak Mazhab Syafi‟i yang berpendapat demikian diantaranya adalah Syaikhul Islam Zakariyya al-Anshari (Asna al-Mathalib, juz 1,551). Imam ar-Ramli memberikan komen terhadap pendapat ini dalam Hasyiyah-nya terhadap kitab Asna al-Mathalib, “Makruh mencabutnya dengan maksudnya makruh mencabut janggut dan seterusnya. Perbuatan yang sama seperti itu adalah mencukur janggut.” 

Pendapat al-Hulaimi dalam Minhaj-nya mengatakan, “pendapat yang mengatakan tidak halal bagi seseorang mencukur janggut dan bulu mata, ini adalah pendapat yang lemah”. Al-‘Allamah Ibnu Hajar al-Haitami dalam Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj berkata, “mereka menyebutkan disini bahawa janggut dan sejenisnya, ada beberapa perbuatan makruh, diantaranya ialah mencabut janggut atau mencukur janggut. Demikian juga dengan dua bulu mata.”

Imam Ibnu Qasim al-‘Abbadi menekankan pendapat ini dalam Hasyiyah-nya terhadap Tuhfat al-Muhtaj dengan berkata, “Atau diharamkan, bertentangan dengan pendapat yang dijadikan sebagai pegangan‟. Dalam kitab Syarh al-‘Ubab dinyatakan, “Fa’idah: Dua Syekh (Imam ar-Rafi’i dan Imam an-Nawawi) berkata, “Makruh hukumnya mencukur janggut.”

Al-‘Allamah al-Bujairimi berkata dalam Syarh-nya terhadap al-Khathib, “Sesungguhnya mencukur janggut itu makruh dilakukan lelaki dewasa, bukannya haram”. Sebutan kata ar-Rajul (lelaki dewasa) dalam teks ini bukan sebagai lawan bagi kata perempuan, akan tetapi sebagai lawan kata asy-Syab ash-Shaghir (remaja) dengan makna makruh hukumnya mencukur janggut bagi remaja. 

Pendapat yang menyatakan makruh hukumnya mencukur janggut juga dinyatakan oleh ulama dari luar Mazhab Syafi’i. Diantara mereka adalah Imam al-Qadhi Iyadh pengarang kitab asy-Syifa, salah seorang ulama Mazhab Maliki. Beliau berkata, “Makruh hukumnya mencukur janggut, memotong dan membakar janggut”. 

Dapat difahami bahawa ahli Fiqh yang mewajibkan memelihara janggut dan mengharamkan mencukur janggut adalah kerana mereka menilai dari aspek lain. Terdapat unsur tambahan terhadap teks hadis, iaitu mencukur janggut itu sesuatu yang dianggap sebagai aib, bertentangan dengan bentuk wajah manusia saat itu, orang yang mencukur janggut pada zaman itu dipandang hina. 

Imam ar-Ramli berkata tentang hukum Ta’zir, bahawa hukum Ta’zir tidak dijatuhkan bagi orang yang mencukur janggut. Beliau berkata dalam Hasyiyah Asna al-Mathalib, “Tidak ada hukuman Ta’zir bagi orang yang mencukur janggut. Guru kami berkata,“Kerana mencukur janggut itu aib, orang yang melakukannya sangat dikecam, bahkan terkadang anak-anaknya pun ikut dikecam.”
 
Jika hal ini terkait dengan kebiasaan dan tradisi, maka itu menjadi sebab yang mengalihkan ayat perintah dari makna wajib kepada makna anjuran. Sebagaimana sabda Rasulullah SalAllahu ‘alaihi Wasallam :
“Ubahlah uban, janganlah kamu menyamakan diri dengan orang-orang Yahudi”. (HR. at-Tirmidzi). 

Bentuk kata perintah dalam hadis perintah mengubah uban menyerupai hadis perintah memelihara janggut. Akan tetapi kerana mengubah uban bukanlah suatu perbuatan yang diingkari di tengah masyarakat, maka ia tidak dilakukan. 

Para ahli Fiqh berpendapat bahawa mengubah uban itu hukumnya dianjurkan, mereka tidak mengatakan diwajibkan. Para ulama bersikap keras dalam hal pemakaian topi dan memakai tali leher, mereka menyatakan bahawa sesiapa yang memakainya itu adalah kafir. Bukanlah kerana perbuatan itu kafir pada zatnya. Akan tetapi kerana perbuatan itu mengandungi makna kekafiran pada masa itu.
Ketika pemakaian tali leher sudah menjadi tradisi, tidak seorang pun ulama mengkafirkan orang yang memakainya. Hukum janggut pada masa Salaf, seluruh penduduk bumi, baik yang kafir mahupun yang muslim, semuanya memanjangkan janggut. Tidak ada alasan untuk mencukurnya. Oleh sebab itu ulama berbeza pendapat antara jumhur yang mewajibkan memelihara janggut dan Mazhab Syafi’i yang menyatakan bahawa memelihara janggut itu sunnat, tidak berdosa bagi orang yang mencukurnya.

Oleh sebab itu menurut kami pada zaman ini perlu mengamalkan pendapat dari Mazhab Syafi’i, kerana tradisi telah berubah. Mencukur janggut itu hukumnya makruh. Memelihara janggut hukumnya sunnat, mendapat pahala bagi yang menyimpannya dan menjaga supaya rapi dan kemas. Wallahu Ta’ala A’la wa A’lam.

Sumber: Syekh DR. Ali Jum’ah, Al-Bayan li ma Yusyghil al-Adzhan. Ustaz Somad Moroco

No comments: