Thursday, July 26, 2012

ANTARA QADHA PUASA DAN FIDYAH WANITA HAMIL DAN MENYUSU - MASIH KELIRU?Fatwa Syekh ‘Athiyyah Shaqar.
Pertanyaan:
Boleh atau tidak wanita hamil dan menyusu berpuasa di bulan Ramadhan dan adakah wajib membayar Fidyah, dan tidak wajib qadha’ puasa.  

Jawapan:
Allah Swt berfirman:
“Wahai orang-orang Yang beriman! kamu Diwajibkan berpuasa sebagaimana Diwajibkan atas orang-orang Yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertaqwa.” -  (Qs. Al-Baqarah [2]: 183).

Firman Allah SWT:                                                                                                                                     
“(Puasa Yang Diwajibkan itu ialah beberapa hari Yang tertentu; maka sesiapa di antara kamu Yang sakit, atau Dalam musafir, (bolehlah ia berbuka), kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari Yang dibuka) itu pada hari-hari Yang lain; dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin. maka sesiapa Yang Dengan sukarela memberikan (bayaran fidyah) lebih dari Yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan (Walaupun demikian) berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah), kalau kamu mengetahui.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 184).

Dan pada ayat ini,
“dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin.”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 184).

Ada dua pendapat ulama tentang tafsir ayat ini.
Pendapat pertama
Mengatakan bahawa pada awalnya puasa itu adalah ibadah pilihan, siapa yang mampu untuk melaksanakan puasa maka bolehlah berpuasa atau tidak berpuasa. Bagi yang tidak berpuasa maka sebagai gantinya membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Daripada dua pilihan ini, berpuasa adalah lebih utama. Kemudian hukum ini di-nasakh (dimansuhkan), dengan diwajibkan berpuasa bagi yang mampu, tidak boleh meninggalkan puasa dengan sengaja dan jika meninggalkan puasa dengan sengaja maka perlu memberikan makanan kepada orang miskin sebagai fidyah. Ini berdasarkan firman Allah:

“Oleh itu, sesiapa dari antara kamu Yang menyaksikan anak bulan Ramadan (atau mengetahuinya), maka hendaklah ia berpuasa bulan itu; dan sesiapa Yang sakit atau Dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka, kemudian wajiblah ia berpuasa) sebanyak hari Yang ditinggalkan itu pada hari-hari Yang lain.”  (al-Baqarah: 185)

Demikian diriwayatkan para ulama kecuali Imam Ahmad. Dari Salamah bin al-Akwa, ia berkata, “Ketika ayat ini turun, sebelumnya orang yang tidak mau berpuasa boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah, sampai ayat setelahnya turun dan menghapus hukumnya”.

Satu pendapat mengatakan bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang-orang yang mampu saja, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang sakit, musafir dan orang yang tidak terdaya melakukannya. Mereka menafsirkan makna al-Ithaqah dengan tidak terdaya melaksanakan puasa, iaitu orang-orang yang telah lanjut usia. Bagi orang yang sakit dan musafir diwajibkan qadha’. Sedangkan bagi orang yang lanjut usia diwajibkan membayar fidyah saja, tanpa perlu melaksanakan puasa qadha’ karana semakin tua maka semakin sukar mereka melaksanakannya, demikian juga orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak mampu melaksanakan puasa qadha’, mereka dibolehkan tidak berpuasa namun wajib membayar fidyah.

Imam al-Bukhari meriwayatkan dari  Atha, ia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat:
dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin.”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 184). Imam al-Bukhari berkata, “Ayat ini tidak di-nasakh. akan tetapi ayat ini bagi orang yang lanjut usia yang tidak mampu melaksanakan puasa, maka mereka memberi makan satu orang miskin untuk satu hari tidak berpuasa”.

Sebahagian ulama kontemporari seperti Syekh Muhammad Abduh mengiaskan para pekerja berat yang kehidupan mereka bergantung pada pekerjaan yang sangat berat seperti mengeluarkan batu bara, mereka dikiaskan kepada orang tua yang lemah dan orang yang berterusan menderita dengan penyakit. Demikian juga dengan orang yang terpaksa melakukan kerja berat secara terus menerus.

Sedangkan wanita hamil dan ibu menyusu, jika mereka tidak berpuasa karana risaukan diri mereka, atau karana risau anak mereka, maka menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah saja, tidak wajib melaksanakan puasa qadha’, mereka disamakan dengan orang tua yang telah lanjut usia.

Abu Daud dan Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata tentang ayat: dan wajib atas orang-orang Yang tidak terdaya berpuasa (kerana tua dan sebagainya) membayar fidyah Iaitu memberi makan orang miskin.(Qs. Al-Baqarah [2]: 184). Ibnu Abbas berkata, “Ini keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia bagi lelaki mahupun perempuan yang tidak mampu berpuasa, mereka boleh tidak berpuasa dan wajib memberi fidyah memberi makan satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkan.

Wanita hamil dan ibu menyusu, jika risaukan anaknya, maka boleh tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah”. Diriwayatkan oleh al- Bazzar dengan tambahan di akhir riwayat: Ibnu Abbas berkata kepada seorang ibu hamil, “Engkau seperti orang yang tidak mampu berpuasa, maka engkau wajib membayar fidyah, tidak wajib qadha’ bagiku”. Sanadnya dinyatakan shahih oleh ad- Daraquthni.

Imam Malik dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Nafi bahwa Ibnu Umar ditanya tentang wanita hamil jika risaukan anaknya, ia menjawab, “dia dibolehkan tidak berpuasa dan wajib membayar fidyah satu orang miskin untuk satu hari, membayar satu Mudd gandum”. Dalam hadits disebutkan: Sesungguhnya Allah Swt tidak mewajibkan puasa bagi musafir dan menggugurkan setengah kewajiban shalat (shalat Qashar). Allah Swt menggugurkan kewajiban puasa bagi wanita hamil dan ibu menyusu”. Diriwayatkan oleh lima imam, Imam Ahmad dan para pengarang kitab as-Sunan.

Berdasarkan dalil diatas maka wanita hamil dan ibu menyusu, jika risaukan dirinya atau anaknya, maka dibolehkan tidak berpuasa. Apakah wajib melaksanakan puasa qadha’ dan membayar fidyah? Menurut Ibnu Hazm: tidak wajib qadha’ dan fidyah. Menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar: wajib membayar fidyah saja tanpa kewajiban qadha’. Menurut Mazhab Hanafi, wajib qadha’ saja tanpa kewajiban fidyah.

Menurut Mazhab Syafii dan Hanbali, wajib qadha’ dan fidyah jika yang dirisaukan anaknya saja. Jika yang dirisaukan  adalah dirinya saja, atau yang dirisaukan itu diri dan anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusu wajib melaksanakan qadha’ saja, tanpa wajib membayar fidyah. (Nail al-Authar, juz. 4, hal. 243 – 245).

Dalam Fiqh empat mazhab dinyatakan:
Menurut Mazhab Maliki:
wanita hamil dan ibu menyusu, jika melaksanakan puasa dikhuatirkan akan sakit atau bertambah sakit, apakah yang dikhawatirkan itu dirinya, atau anaknya, atau dirinya saja, atau anaknya saja. Bagi wanita hamil mereka boleh berbuka dan wajib melaksanakan qadha’, tidak wajib membayar fidyah bagi wanita hamil, berbeza dengan ibu menyusu, ia wajib membayar fidyah. Jika puasa tersebut dikhuwatirkan menyebabkan kematian atau mudharat yang sangat parah bagi dirinya atau anaknya, maka wanita hamil dan ibu menyusui wajib tidak berpuasa.

Menurut Mazhab Hanafi:
Jika wanita hamil dan ibu menyusu bimbang akan mudharat, maka boleh berbuka, apakah kebimbangan tersebut terhadap diri dan anak, atau diri saja, atau anak saja. Wajib melaksanakan qadha’ ketika mampu, tanpa wajib membayar fidyah.

Menurut Mazhab Hanbali:
Wanita hamil dan ibu menyusu boleh berbuka, jika bimbangkan mudharat terhadap diri dan anak, atau diri saja. Dalam keadaan seperti ini mereka wajib melaksanakan qadha’ tanpa membayar fidyah. Jika yang dibimbangkan itu anaknya saja, maka wajib melaksanakan puasa qadha’ dan membayar fidyah.

Menurut Mazhab Syafi’i:
Wanita hamil dan ibu menyusu, jika bimbang mudharat terhadap diri dan anak, atau diri saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib melaksanakan qadha’. Jika yang dibimbangkan anaknya saja, maka wajib melaksanakan qadha’ dan membayar fidyah.

Pendapat Mazhab Syafii sama seperti Mazhab Hanbali dalam hal qadha’ dan fidyah, hanya saja Mazhab Hanbali menharuskan berbuka jika bimbangkan mudharat, sedangkan Mazhab Syafii mewajibkan berbuka. Dalam salah satu pendapatnya Imam Syafii mewajibkan fidyah bagi wanita menyusu, tidak wajib bagi ibu hamil, seperti pendapat Mazhab Maliki.

Kesimpulan
Sebagai kesimpulan saya merujuk keputusan dari Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP).
 Mereka yang dikenakan fidyah adalah:
·  Orang yang uzur menunaikan puasa wajib
Terdiri daripada golongan yang menghadapi sakit kuat dan tidak mempunyai harapan untuk sembuh, atau golongan tua yang tidak mampu berpuasa, atau kedua-duanya sekali.

·  Perempuan hamil
Dengan syarat dibimbangi akan keselamatan ke atas bayi yang dikandungnya seperti dikuatiri berlaku keguguran. Golongan ini diwajibkan membayar fidyah dan juga menggantikan (qada’) puasa yang ditinggalkan.

·  Ibu yang menyusukan anak
Dengan syarat ibu yang merasa bimbang akan memudharatkan bayi yang disusuinya seperti kurang air susu atau menjejaskan kesihatan bayinya itu. Maka baginya menggantikan puasa yang ditinggalkan serta membayar fidyah.

·  Orang yang telah meninggal dunia
Hutang puasa bagi mereka yang telah meninggal dunia hendaklah disempurnakan bayaran fidyahnya oleh waris-warisnya mengikut bilangan hari yang ditinggalkan sebelum pembahagian pusaka dibuat.

·  Orang yang melambatkan ganti puasa (Qada)’
Mereka yang melambatkan ganti puasanya hingga telah melangkah tahun yang berikutnya (bulan Ramadhan), dikenakan denda membayar fidyah dan juga wajib menggantikan (qada’) puasa yang ditinggalkan. Bayaran fidyah akan berganda mengikut jumlah tahun-tahun yang ditinggalkan.

 Sumber: http://www.maiwp.gov.my: somadmorocco.blogspot.com1 comment:

ely nahar said...

Boleh atau tidak sekiranya . Seseorang tu menggandakan jumlah qada'puasanya dengan alasan agar tidak perlu membayar fidyah?