Thursday, February 2, 2012

PERINGATAN MAULID NABI SAW - BAH 3 (Pandangan Para Imam)


1. Berkata Imam Al Hafidh Ibn Hajar Al Asqalaniy rahimahullah:
Telah jelas dan kuat riwayat yang sampai padaku dari shahihain bahawa Nabi saw datang ke Madinah dan bertemu dengan Yahudi yang berpuasa hari asyura (10 Muharram), maka Rasulullah saw bertanya lalu mereka berkata: “hari ini hari ditenggelamkannya Fir’aun dan Allah menyelamatkan Musa, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur pada Allah swt,

Maka bersabda Rasul saw: “kita lebih berhak atas Musa as dari kalian”, maka diambillah darinya perbuatan bersyukur atas anugerah yang diberikan pada suatu hari tertentu setiap tahunnya, dan tanda syukur kepada Allah boleh dilakukan dengan pelbagai cara, seperti sujud syukur, puasa, sedekah, membaca Al-Qur’an, maka nikmat apalagi yang melebihi kebangkitan Nabi ini? Firman Allah swt :

“SUNGGUH ALLAH TELAH MEMBERIKAN ANUGERAH PADA ORANG-ORANG MUKMININ KETIKA DIBANGKITKANNYA RASUL DARI MEREKA” (Al-Imran: 164)

2. Pendapat Imam Al Hafidh Jalaluddin Assuyuthi rahimahullah :
Telah jelas padaku bahawa telah muncul riwayat Baihaqi bahawa Rasulullah saw berakikah untuk dirinya setelah beliau saw menjadi Nabi (Ahaditsul mukhtarah hadis no.1832 dengan sanad shahih dan Sunan Imam Baihaqi Alkubra Juz 9 hal.300). Dan telah diriwayatkan bahawa telah berakikah untuk Baginda saw oleh Abdul muttalib saat usia Baginda saw berusia 7 tahun, dan akikah tidak mungkin dilakukan dua kali, maka jelaslah bahawa akikah Baginda saw yang kedua atas dirinya adalah sebagai tanda syukur Baginda saw kepada Allah swt yang telah membangkitkan Baginda saw sebagai Rahmatan lil’aalamiin dan membawa Syariah utk ummatnya.

Maka sebaiknya bagi kita juga untuk menunjukkan tasyakkuran dengan Maulid Baginda saw dengan mengumpulkan sahabat handai dan saudara saudara, menjamu dengan makanan-makanan dan yang serupa dengannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan Imam Assuyuthiy mengarang sebuah buku khusus mengenai perayaan maulid dengan nama: “Husnulmaqshad fii ‘amalilmaulid”.

3. Pendapat Imam Al hafidh Abu Syaamah rahimahullah (Guru imam Nawawi) :
Merupakan Bid’ah hasanah yang mulia dizaman kita ini adalah perbuatan yang dibuat setiap tahunnya di hari kelahiran Rasulullah saw dengan banyak bersedekah, kegembiraan, menjamu para fuqara, dan memuliakan Rasulullah saw serta membangkitkan rasa cinta pada Baginda saw, dan rasa syukur kepada Allah dengan kelahiran Nabi saw.

4. Pendapat Imamul Qurra’ Alhafidh Syamsuddin Aljazriy rahimahullah dalam kitabnya ‘Urif bitta’rif Maulidissyariif :
Telah diriwayatkan Abu Lahab diperlihatkan dalam mimpi dan ditanya bagaimana keadaanmu? Dia menjawab: “Di neraka, tapi aku mendapat keringanan setiap malam isnin, itu semua sebab aku membebaskan hambaku Tsuwaibah dengan rasa gembira atas kelahiran Nabi saw dan karana Tsuwaibah menyusuinya (saw).” (shahih Bukhari).

Abu Lahab adalah Kafir dengan Al-qur’an mengatakannya tempatnya di neraka, namun dia mendapat keringanan disebabkan rasa gembira dengan kelahiran Nabi saw. Dengan sifat keadilan Allah swt, maka bagaimana dengan kita sebagai orang Islam ummat Muhammad saw atas kegembiraan dan cara kita gambarkan kegembiraan atas kelahiran Nabi saw?,

5. Pendapat Imam Al Hafidh Syamsuddin bin Nashiruddin Addimasyqiy dalam kitabnya Mauridusshaadiy fii maulidil Haadiy :
Serupa dengan ucapan Imamul Qurra’ Alhafidh Syamsuddin Aljuzri, iaitu menukil hadits Abu Lahab.

6. Pendapat Imam Al Hafidh Assakhawiy dalam kitab Sirah Al Halabiyah
Berkata beliau: ”Tidak dilaksanakan maulid oleh salaf hingga abad ke tiga, tapi dilaksanakan setelahnya, dan tetap melaksanakannya umat islam di seluruh pelusuk dunia dan bersedekah pada malamnya dengan berbagai macam sedekah dan memperhatikan pembacaan maulid, dan berlimpah terhadap mereka keberkahan yang sangat besar”.

7. Imam Al hafidh Ibn Abidin rahimahullah
Dalam syarahnya maulid ibn hajar berkata : ”ketahuilah salah satu bid’ah hasanah adalah pelaksanaan maulid di bulan kelahiran nabi saw”

8. Imam Al Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah
Dengan karangan maulidnya yang terkenal ”al aruus” juga beliau berkata tentang pembacaan maulid, ”Sesungguhnya membawa keselamatan tahun itu, dan berita gembira dengan tercapai semua maksud dan keinginan bagi siapa yang membacanya serta merayakannya”.

9. Imam Al Hafidh Al Qasthalaniy rahimahullah
Dalam kitabnya Al Mawahibulla dunniyyah juz 1 hal 148 cetakan al maktab al islami berkata: ”Maka Allah akan menurunkan rahmat Nya kpd orang yang menjadikan hari kelahiran Nabi saw sebagai hari yang besar”.

10. Imam Al hafidh Al Muhaddis Abulkhattab Umar bin Ali bin Muhammad yang terkenal dengan Ibn Dihyah alkalbi
Dengan karangan maulidnya yang bernama ”Attanwir fi maulid basyir an nadzir”

11. Imam Al Hafidh Al Muhaddits Syamsuddin Muhammad bin Abdullah Aljuzri
Dengan maulidnya ”urfu at ta’rif bi maulid assyarif”

12. Imam al Hafidh Ibn Katsir
Yang karangan kitab maulidnya dikenal dengan nama: ”maulid ibn katsir”

13. Imam Al Hafidh Al ’Iraqy
Dengan maulidnya ”maurid al hana fi maulid assana”.

14. Imam Al Hafidh Nasruddin Addimasyqiy
Telah mengarang beberapa maulid: Jaami’ al astar fi maulid nabi al mukhtar 3 jilid, Al lafad arra’iq fi maulid khair al khalaiq, Maurud asshadi fi maulid al hadi.

15. Imam assyakhawiy
Dengan maulidnya al fajr al ulwi fi maulid an nabawi.

16. Al allamah al faqih Ali zainal Abidin As syamhudi
Dengan maulidnya al mawarid al haniah fi maulid khairil bariyyah

17. Al Imam Hafidz Wajihuddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad As syaibaniy yang terkenal dengan ibn diba’
Dengan maulidnya addiba’i.

18. Imam ibn hajar al haitsami
Dengan maulidnya itmam anni’mah alal alam bi maulid syayidi waladu adam.

19. Imam Ibrahim Baajuri
Mengarang hasyiah atas maulid ibn hajar dengan nama tuhfa al basyar ala maulid ibn

20. Al Allamah Ali Al Qari’
Dengan maulidnya maurud arrowi fi maulid nabawi

21. Al Allamah al Muhaddits Ja’far bin Hasan Al barzanji
Dengan maulidnya yang terkenal maulid barzanji

23. Al Imam Al Muhaddis Muhammad bin Jakfar al Kattani
Dengan maulid Al yaman wal is’ad bi maulid khair al ibad

24. Al Allamah Syeikh Yusuf bin ismail An Nabhaniy
Dengan maulid jawahir an nadmu al badi’ fi maulid as syafi’

25. Imam Ibrahim Assyaibaniy
Dengan maulid al maulid mustofa adnaani

26. Imam Abdulghaniy Annanablisiy
Dengan maulid Al Alam Al Ahmadi fi maulid muhammadi”

27. Syihabuddin Al Halwani
Dengan maulid fath al latif fi syarah maulid assyarif

28. Imam Ahmad bin Muhammad Addimyati
Dengan maulid Al Kaukab al azhar alal ‘iqdu al jauhar fi maulid nadi al azhar

29. Asyeikh Ali Attanthowiy
Dengan maulid nur as shofa’ fi maulid al mustofa

30. As syeikh Muhammad Al maghribi
Dengan maulid at tajaliat al khifiah fi maulid khoir al bariah. 

Tiada satupun para Muhadditsin dan para Imam yang menentang dan melarang hal ini. Adapun mengenai beberapa pernyataan pada Imam dan Muhadditsin yang menentang maulid sebagaimana disampaikan oleh kalangan anti maulid, maka mereka ternyata hanya menggunting dan memotong ucapan para Imam itu, dengan kelicikan yang jelas-jelas meniru kelicikan para misionaris dalam menghancurkan Islam.

Sumber: Meniti Kesempurnaan Imam, Habib Munzir al-Musawa

No comments: