Wednesday, February 1, 2017

KEAGUNGAN KITAB IHYA’ ULUMUDDIN


Pujian Para Ulama Muktabar Terhadap Kitab Ihya Ulumuddin
Setiap ulama besar zaman berzaman pasti akan mengenali kitab Ihya Ulumuddin karya agung Imam al-Ghazali yang wafat pada tahun 505H. Kitab Ihya’ telah dijadikan sebagai rujukan dalam bidang fekah, manakala para sufi pula menjadikan kitab ini sebagai panduan mendalami ilmu tasawuf. Dalam bidang Tauhid juga telah menjadikan Ihya’ sebagai bahan dasar kajian. 

Al-Imam Al-Faqih Al-Hafiz Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi: Beliau lebih dikenali dengan nama Imam Nawawi dan mendapat gelaran Mufti dalam mazhab Syafi’e, kata beliau: “Kedudukan kitab Ihya’ hampir menandingi Al-Qur’an”, yang bermaksud kitab Ihya telah dibaca oleh umat Islam sejak zaman berzaman.

Al-Imam Al-Faqih Al-Hafîz Abul Fadhl Al-Iraqi: Beliau merupakan ulama yang mengkaji kitab Ihya’, beliau turut menempatkan Ihya’ sebagai salah satu kitab teragung di tengah-tengah khazanah keilmuan Islam. Beliau mengatakan: “Kitab Ihya’ Ulumuddin termasuk antara kitab Islam paling agung dalam mengetahui halal dan haram, menghimpun hukum hakam zahir, dan mencungkil rahsia-rahsia yang sangat mendalam pemahamannya”. (Ta’rif al-Ahya bi Fadhail al-Ihya)

Al-Hafiz Ibnu Katsir: Beliau berkata tentang kitab Ihya’: “Ia adalah kitab yang bagus, terdiri dari ilmu-ilmu syari’at yang banyak, berisi perkara-perkara lembut dari ilmu tasawwuf dan amalan hati. Akan tetapi di dalamnya banyak hadis gharib, munkar dan palsu, sebagaimana juga terdapat dalam kitab-kitab furu’ lainnya yang dijadikan dalil atas perkara halal dan haram. Adapun kitab Ihya Ulumuddin itu, objektifnya adalah dalam isu Raqaiq, targhib dan tarhib yang urusan hadisnya lebih ringan”. (Al-Bidayah wa an-Nihayah)

Kritikan Terhadap Ihya’: Mengandungi Hadis Palsu
Seperti kitab-kitab lain, Ihya’ juga turut tidak terlepas dari kritikan terutama berkaitan hadis-hadis yang terdapat di dalamnya. Al-Hafiz Abul Faraj Abdurrahman Ibnu Al-Jauzi terkenal sebagai ulama yang banyak mengkritik Ihya’. Menurut beliau, kitab Ihya’ mengandungi banyak hadis-hadis palsu. Al-Hafiz Ibnul Jauzi dalam Talbis al-Iblis berkata: “Dia memenuhi kitabnya (Ihya’ Ulumiddin) dengan hadis-hadis batil yang dia sendiri tidak mengetahui kebatilannya”.

Imam Tajuddin as-Subki juga mengatakan bahawa dalam Ihya’ terdapat hadis-hadis yang lemah, ini kerana menurut beliau al-Ghazali diketahui bukan seorang pakar dalam bidang hadis. Daripada nukilan kedua ulama tersebut maka orang yang mempunyai penyakit dan kekotoran dihatinya bertindak menghina al-Ghazali dan mempertikai kemampuan dan kualiti al-Ghazali dalam bidang ilmu hadis. Hal ini seterusnya membawa kepada tohmahan mengatakan Imam al-Ghazali pemalsu hadis dan lebih teruk lagi ada yang menyeru supaya tidak dibaca dan dibakar kitab Ihya’.

Ancaman Rasulullah saw kepada pemalsu hadis hanya tertuju kepada pemalsu yang dengan sengaja memalsukan hadis bukan kepada mereka yang meriwayatkan atau menulis secara tidak sengaja.

Imam Al-Ghazali Lemah Dalam Bidang Hadis
Pengkritik juga menjadikan pengakuan Imam al-Ghazali untuk mengatakan beliau lemah dalam ilmu hadis. Al-Ghazali juga pernah berkata: “Kekayaanku dalam ilmu hadis sangat sedikit”. Menurut anak murid Imam al-Ghazali bernama Al-Hafizh Abdul Ghafir, Imam al-Ghazali pada akhir hidupnya memberi banyak tumpuan dalam bidang hadis. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata dalam al-Bidayah wan Nihayah: “Kemudian dia kembali ke daerah asalnya di Thus, dan bermuqim disana. Dan banyak masa beliau membaca al-Qur’an dan menghafal hadis-hadis sohih. Dikatakan bahawa di akhir hayatnya, dia lebih suka mendengar hadis dan menghafal Sohih al-Bukhari dan Sohih Muslim”. Pengkritik kemudian menjadikan cerita ini sebagai hujah mengatakan Imam al-Ghazali tidak menguasai bidang hadis.


Pembelaan Ulama Terhadap Ihya’
Al-Hafizh Al-Iraqi: Al-Hafizh Al-Iraqi telah melakukan takhrij lebih dari 4500 hadis di dalam kitab Ihya’ dan menurut beliau hanya ada tiga hadis sahaja yang dikatakan maudhu’. Menurut beliau, selain dari hadis-hadis itu hadis-hadis lainnya ada yang sohih, hasan, dan dhaif. Juga ada hadis-hadis di mana Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi tidak mengetahuinya, beliau berkata: “saya belum menjumpai asal usulnya. “ Hadis yang tiada asal menurut al-Iraqi tidak bererti hadis tersebut palsu, ini kerana al-Iraqi belum mengetahui atau belum menjumpainya. Jika dibuat perbandingan hadis-hadis dalam Ihya’, hadis yang diterima jauh lebih banyak sehingga menyamai kitab-kitab hadis seperti Sunan Abu Dawud dan Sunan Nasa’ie. Menurut Al-Hafizh al-Iraqi juga kebanyakan yang disebutkan al-Ghazali bukanlah hadis palsu dan jika ia hadis yang dhaif maka ia dapat diamalkan dalam perkara fadhail. Al-Hafizh al-Iraqi juga menjumpai sanad hadis-hadis yang tidak dijumpai oleh Imam Tajuddin as-Subki.

Imam Ibnu al-Jauzi: Beliau tetap mengiktiraf kitab Ihya’, beliau berkata: “Ketahuilah, bahawa kitab Ihya Ulumuddin di dalamnya terdapat banyak penyimpangan yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama”. Kemudian Imam Ibnu Jauzi berkata lagi: “Kitab Ihya’ Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali memiliki beberapa kekurangan yang hanya ahli ilmu menyedarinya. Seperti pada riwayat yang disandarkan kepada Nabi S.A.W namun ternyata maudhu’ atau tidak sohih. Oleh kerana itu, aku menyusun sebuah kitab yang bebas dari masalah tersebut, dengan tetap mempertahankan keutamaan dari kitab aslinya. Dalam kitabku ini, aku bersandar hanya pada riwayat yang asli dan terkenal, dan aku hilangkan atau tambahkan dari kitab aslinya (Al-Ihya) apa yang dirasa perlu.” (Mukhtasar Minhajul Qashidin)

Dari keterangan ini, Ibnul Jauzi mengakui kehebatan kitab Ihya’ dan tidak cuba menjauhkannya dari umat. Ibnu al-Jauzi dalam penulisannya hanya mengutamakan hadis-hadis yang sohih menurutnya, menggugurkan hadis-hadis yang maudhu, dhaif dan mauquf dan kemudian beliau gantikan dengan dalil yang sohih dan hasan. Dan beliau tidak mengatakan kitab tersebut sesat, atau harus disingkirkan.

Imam Muhammad Murtadho Az-Zabidi: Beliau menulis sebuah kitab syarah bagi kitab Ihya’ Ulumuddin setebal sepuluh jilid. Al-Imam Muhammad Az-Zabidi berkata: “Al-Iraqi pernah menyatakan tentang hadis ini dan beliau berkata tidak mengetahui asal usulnya, tetapi saya sudah mendapatkan sumber dan asal usulnya”. Ini bermakna hadis-hadis yang dinilai lemah oleh al-Iraqi atau tidak mempunyai sanad secara marfu’ tetapi ternyata mempunyai sanad dan marfu’. Al-Imam Az-Zabidi juga menjawab kritikan-kritikan ke atas Imam al-Ghazali dan beliau juga menjelaskan beberapa ucapan dalam Ihya’ yang dikatakan bertentangan dengan syari’at.  

Jika menilai hadis-hadis dalam Ihya’ melalui takhrij al-Hafizh al-Iraqi, maka akan didapati hanya ada tiga hadis atau lebih yang disepakati kepalsuannya. Berbeza apabila menilai hadis-hadis Ihya melalui takhrij al-Hafizh Ibnu al-Jauzi yang menurut beliau terdapat sekitar dua puluh lima hadis yang dikatakan maudhuk. Ibnul Jauzi termasuk ulama hadis yang mudah memalsukan sesebuah hadis. Al-Hafiz Al-Iraqi, al-Hafizh Jalaluddin as-Suyuthi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani telah membuat sanggahan khusus terhadap hadis-hadis yang dikatakan palsu oleh Ibnul Jauzi. Setelah diteliti dan dikaji maka para ulama membuat kesimpulan bahawa kebanyakan hadis yang dikatakan palsu oleh Ibnul Jauzi ada yang hadis sohih, hasan atau dhaif.

Imam al-Ghazali Adalah Pakar Hadis
Pengakuan al-Ghazali bahawa beliau mempunyai ilmu yang sedikit dalam bidang hadis menunjukan sikap beliau yang tawadhuk. Pendapat ulama yang mengataka al-Ghazali mempunyai kekurangan dalam ilmu hadis tidak bermakna beliau bukan pakar hadis atau bukan seorang penghafal hadis. Kitab Ihya’ Ulumiddin merupakan bukti bahawa beliau telah menghafal ribuan hadis dan juga takrij hadis Ihya’ yang dilakukan oleh ulama-ulama selepas beliau.

Di akhir usia Imam al-Ghazali, beliau banyak menghabiskan waktunya dengan membaca al-Qur’an dan menghafal hadis. Namun, ini tidak bermakna sebelumnya beliau tidak tidak menghafal atau belajar hadis. Sebanyak 4000 lebih hadis yang dimuatkan dalam Ihya’ Ulumiddin juga terdapat dalam kitab sohih al-Bukhari, sohih Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain-lain. Jika dilihat pada kaedah penulisan Ihya’ oleh Imam al-Ghazali, hadis-hadis yang dikatakan lemah atau palsu bukanlah menjadi keutamaan dalam penulisan Imam Ghazali. Hadis-hadis tersebut hanyalah sekadar tambahan dan penyokong bagi dalil sohih dan bilangan hadis-hadis tersebut sangatlah sedikit.

Imam al-Ghazali juga diiktiraf sebagai seorang ulama yang pakar dalam bidang usul fikih, falsafah, akidah dan lain-lain. Bagaimana mungkin seorang ulama yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu tetapi tidak mempunyai pengetahuan tentang hadis. Malah, seseorang yang mempelajari ilmu usul fiqh perlu menguasai ilmu hadis. Kitab al-Mustasfa merupakan karya Imam al-Ghazali membicarakan tentang usul fikih, penulisan beliau dalam kitab ini membuktikan bahawa beliau juga pakar dalam bidang hadis. Dalam kitab tersebut, Imam Ghazali telah membahasakan secara panjang lebar berkaitan kajian hadis, terutamanya berkenaan proses istinbat hukum dan tarjih hadis.

Rujukan:
  1. Ibnu Abdillah al-Katibiy, Kota Santri-Pasuruan, 
  2. Ustaz Nur Hidayat; http://www.aswj-rg.com/

No comments: